Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύµων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήµερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το .ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 11 Σεπτεµβρίου 2003, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 2 µ.µ., στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», Πλ. Συντάγµατος.

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ΜετόχωνΠέµπτη, 11 Σεπτεµβρίου 2003 Ώρα 2 µ.µ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύµων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήµερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συµβούλιο καλεί τους µετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 11 Σεπτεµβρίου 2003, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 2 µ.µ., στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», Πλ. Συντάγµατος.Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. µε την εταιρεία «ΕΠΕΝ.ΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕ.Σ – ΑΝ.ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ.ΥΣΕ.Ν ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Συµβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 23.870.436,24 ευρώ λόγω της συγχωνεύσεως. Υποχρεωτική ακύρωση 448.500 µετοχών της Τράπεζας που περιέρχονται σε αυτή λόγω της συγχωνεύσεως και ταυτόχρονη ακύρωση 2.088.749 ιδίων µετοχών προς αποφυγή αυξήσεως του αριθµού των µετοχών της Τράπεζας, µε αντίστοιχη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. Κεφαλαιοποίηση 2.335.266,47 ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης. Μεταβολή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 927.925.110,75 ευρώ και θα διαιρείται σε 314.550.885 ονοµαστικές κοινές µε ψήφο µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95 ευρώ. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, συνεπεία των ανωτέρω µεταβολών του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής. 3. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 και ενηµέρωση για τις ήδη αποκτηθείσες ίδιες µετοχές. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωµα να µετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε µε αντιπρόσωπο όλοι οι µέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε µετοχή δίνει δικαίωµα µιας ψήφου. Για να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι µέτοχοι, πρέπει να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών τους – µέσω του Χειριστή τους στο Σύστηµα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό στο Σ.Α.Τ.) µέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. – και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τµήµα Μετόχων, Σανταρόζα 5, Αθήνα, τηλ. 210-3357158, 210-3357159) τη σχετική Βεβαίωση .έσµευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσωπείας. Αθήνα, 14 Αυγούστου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ξενοφών Κ. Νικήτας