Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών και Προσαρμογή Τιμής | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών και Προσαρμογή Τιμής

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα :Την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2004, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 933.952 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, δυνάμει της από 17-12-2003 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα :Την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2004, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 933.952 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, δυνάμει της από 17-12-2003 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω μερικής ασκήσεως από το προσωπικό και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις από 24-5-2000, 15-5-2001 και 22-4-2002 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.Η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αύξησης πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 18-12-2003. Η πιστοποίηση της ανωτέρω καταβολής καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 31-12-03 και η εισαγωγή των νέων μετοχών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 15-1-2004.Οι ανωτέρω 933.952 νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2004, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).Από την ίδια ως άνω ημερομηνία (20-1-2004), η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των μετοχών της Τράπεζας θα γίνεται, λόγω της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, σε νέα τιμή προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.Αθήνα,16 Ιανουαρίου 2004
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.