Πρόθεση απόκτησης ιδίων μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόθεση απόκτησης ιδίων μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 18.12.2003 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να αγοράσει, στο διάστημα από 1.1.2004 έως 31.5.2004, μέχρι 5.000.000 ίδιες μετοχές, με ανώτατη.....


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΗ Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 18.12.2003 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να αγοράσει, στο διάστημα από 1.1.2004 έως 31.5.2004, μέχρι 5.000.000 ίδιες μετοχές, με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 27,09 ευρώ και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 5 ευρώ ανά μετοχή. Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη σε εφαρμογή της από 11.9.2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, στις ανωτέρω ανώτατη και κατώτατη τιμή αγοράς ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, κατά το διάστημα μέχρι 11.9.2004, ιδίων μετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές. Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2003
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.