Έκδοση νέων μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκδοση νέων μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε στις 17-12-2003 την έκδοση 933.952 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία, λόγω ασκήσεως από το προσωπικό δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Τράπεζας....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε στις 17-12-2003 την έκδοση 933.952 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε μία, λόγω ασκήσεως από το προσωπικό δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Τράπεζας (δυνάμει των από 24-5-2000, 15-5-2001 και 22-4-2002 αποφάσεων Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920), καθώς και την αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό 2.755.158,40 ευρώ. Οι ανωτέρω μετοχές διατέθηκαν με τιμή διαθέσεως ως εξής: α) 32.110 μετοχές προς 13,46 ευρώ ανά μετοχή (Γ.Σ. 24-5-2000),β) 148.321 μετοχές προς 7,96 ευρώ ανά μετοχή (Γ.Σ. 15-5-2001) και γ) 753.521 μετοχές προς 5,99 ευρώ ανά μετοχή (Γ.Σ. 22-4-2002)Συνεπώς, για την απόκτηση των ανωτέρω 933.952 νέων μετοχών, καταβλήθηκε συνολικό ποσό 6.126.426,55 ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των ανωτέρω νέων μετοχών εκ 3.371.268,15 ευρώ, θα αχθεί στον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».Μετά την ανωτέρω αύξηση, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 930.680.269,15 ευρώ και θα διαιρείται σε 315.484.837 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,95 η κάθε μία.
Η Τράπεζα θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία εισαγωγής και των ανωτέρω μετοχών στο Χ.Α. και οι μετοχές αυτές θα καταχωρισθούν στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στις μερίδες και λογαριασμούς ΣΑΤ των ανωτέρω δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος. Το κοινό θα ενημερωθεί σχετικώς με νεότερη ανακοίνωση.