Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γνωστοποιεί στους μετόχους της τα ακόλουθα:Την Τρίτη, 18-11-2003, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων της απορροφηθείσας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.., στο Σύστημα 'Aυλων Τίτλων, οι 2.537.249 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γνωστοποιεί στους μετόχους της τα ακόλουθα:Την Τρίτη, 18-11-2003, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων της απορροφηθείσας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.., στο Σύστημα 'Aυλων Τίτλων, οι 2.537.249 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ, που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, λόγω συγχώνευσής της με την ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, 18-11-2003, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων αυτών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.Στο πλαίσιο της ανωτέρω συγχώνευσης, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η ακύρωση 2.537.249 ιδίων μετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της.Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τρίτη 18-11-2003, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα διαπραγματεύονται συνολικά 314.550.885 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η καθεμία. Τα κλασματικά δικαιώματα που προήλθαν από την ανωτέρω συγχώνευση θα εκποιηθούν και το προϊόν εκποιήσεως θα αποδοθεί στους δικαιούχους. Δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι της ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.. που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στις 11-11-2003 μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. Η καταβολή του προϊόντος εκποιήσεως θα γίνει στους ανωτέρω δικαιούχους στις 24-11-2003, ως εξής : Το ποσό που αναλογεί στους μετόχους που έχουν ορίσει την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. χειριστή του λογαριασμό αξιών τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων, θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους. Οι υπόλοιποι μέτοχοι θα μπορούν να το εισπράξουν από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας.Το Ενημερωτικό Δελτίο, που συντάχθηκε για τη συγχώνευση και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 6-11-2003, είναι διαθέσιμο στο κοινό από τα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σοφοκλέους 10) και από τα γραφεία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Λαοδικείας 16 & Νυμφαίου, 3ος όροφος, Αθήνα).Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα. Τηλ. 210-33.57.261 και 210-33.57.262).Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2003
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.