Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. από την EFG Eurobank Ergasias

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και της εταιρείας Επενδύσεις Εργασίας Α.E.Ε.Χ., σε χθεσινή τους συνεδρίαση ενέκριναν το σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και της εταιρείας Επενδύσεις Εργασίας Α.E.Ε.Χ., σε χθεσινή τους συνεδρίαση ενέκριναν το σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιρειών με βάση ισολογισμούς μετασχηματισμού της 7.11.2002. Η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται να εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις είναι 9 μετοχές της Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ. προς 1 μετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της εγκρίσεως του σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών και της εκδόσεως των αδειών και εγκρίσεων των αρμόδιων αρχών