Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Telesis Finance

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για στρατηγικές συμμαχίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, οι εκδόσεις χρέους και η ενίσχυση της Χρηματιστηριακής αγοράς τόσο σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές όσο και τον εμπλουτισμό της με εισαγωγή νέων μεγάλων επιχειρήσεων, συγκροτούν τις βασικές προτεραιότητες του ομίλου της EFG Eurobank Ergasias στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς.
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για στρατηγικές συμμαχίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, οι εκδόσεις χρέους και η ενίσχυση της Χρηματιστηριακής αγοράς τόσο σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές όσο και τον εμπλουτισμό της με εισαγωγή νέων μεγάλων επιχειρήσεων, συγκροτούν τις βασικές προτεραιότητες του ομίλου της EFG Eurobank Ergasias στον ευρύτερο χώρο της κεφαλαιαγοράς. Η τράπεζα δραστηριοποιείται στο χώρο της επενδυτικής τραπεζικής μέσω της EFG Telesis Finance και στο χρηματιστηριακό επίπεδο μέσω της EFG Eurobank Χρηματιστηριακής. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των αγορών και την ευρύτερη αλλά και ολοκληρωμένη κάλυψη των συναλλασσομένων, και οι δύο εταιρείες επενδύουν τόσο σε έμψυχο δυναμικό, απασχολώντας σήμερα 200 άτομα, όσο και σε τεχνολογία.
Η EFG Telesis Finance εκτιμά ότι στα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα αναζητούν διέξοδο, εντός και εκτός Ελλάδος, μέσω στρατηγικών συμμαχιών, συγχωνεύσεων αλλά και εξαγορών ενώ η αποτελεσματικότερη χρηματοοικονομική διάρθρωση θα αξιοποιηθεί ως εργαλείο από αυξανόμενο αριθμό επιχειρηματικών σχημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η EFG Telesis Finance, με ισχυρή παρουσία στον τομέα των εκδόσεων χρέους, διοργάνωσε 17 εκδόσεις κοινοπρακτικών και ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους περίπου 1 δισεκ. ευρώ. Πέραν όμως αυτών προχώρησε, στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην εκτέλεση των δύο πρώτων – και καινοτόμων – συναλλαγών κεφαλαιακής αναδιαρθρώσεως μέσω επιστροφής κεφαλαίου (LRC), όπως για τις εταιρίες CCHBC και Frigoglass, ενώ παρέσχε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημόσια πρόταση εξαγοράς μετοχών της Παπαστράτος (από τη Phillip Morris), καθώς και προς την εταιρεία Folli Follie για την υλοποίηση εξαγοράς των ΚΑΕ. Ο κλάδος της επενδυτικής τραπεζικής σήμερα διέπεται από έντονο ανταγωνισμό. Η EFG Telesis Finance διακρίνεται για τη δυναμική της παρουσία στο χώρο και την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νέου σχήματος της EFG Telesis Finance συνοψίζονται σε σύγχρονη τεχνογνωσία, υψηλή ποιότητα στελεχιακού δυναμικού, παροχή ολοκληρωμένου φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και πρόσβαση σε ένα από τα πιο ισχυρά και ταχέως αναπτυσσόμενα τραπεζικά δίκτυα. Στην Ελλάδα, τα περιθώρια επενδυτικής τραπεζικής βρίσκονται χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι το μέσο περιθώριο πρωτογενών και δευτερογενών εκδόσεων το 2003 στην Ελλάδα υποχώρησε στο 2,1% έναντι 2.7% το 2002. Το ποσοστό αυτό υπολείπεται του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα μικτά περιθώρια αναδοχής και διάθεσης μετοχών ήταν 2,6% και 3,3% για δευτερογενείς και αρχικές δημόσιες εγγραφές αντίστοιχα το 2003. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω δημοσίων εγγραφών κατά το 2003 ανήλθαν σε 1,548 εκατ. ευρώ έναντι 966 εκατ. ευρώ το 2002, σημειώνοντας αύξηση 60,2%. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι εάν στα παραπάνω στοιχεία δημοσίων εγγραφών προστεθούν και τα ποσά ιδιωτικών τοποθετήσεων (μέσω της επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών - accelerated book-building) τότε το συνολικό μέγεθος μετοχικών εκδόσεων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς το 2003 ανήλθε σε 3,1 δισεκ. ευρώ, υψηλότερο κατά 88% περίπου από το αντίστοιχο μέγεθος του 2002 (1,62 δισεκ. ευρώ).Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι το σύνολο των προμηθειών που καταβλήθηκε σε ελληνικές και ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό ανήλθε σε 64,2 εκατ. ευρώ κατά το 2003, ποσό που υπερβαίνει το αντίστοιχο του 2002 κατά 47% περίπου. Η υστέρηση του ποσοστού αύξησης των προμηθειών σε σχέση με το σύνολο των εργασιών υποδηλώνει τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από συμβουλευτικές υπηρεσίες συγχωνεύσεων και εξαγορών των μεγάλων επενδυτικών τραπεζών του εξωτερικού αποτελούν το 35% περίπου των συνολικών εσόδων προμηθειών τους. Το αντίστοιχο ποσοστό των ελληνικών τραπεζών είναι πολύ χαμηλότερο, απόρροια της περιορισμένης δραστηριότητας στο χώρο λόγω της κατάτμησης μεριδίων αγοράς σε μικρές και εσωστρεφείς εγχώριες επιχειρήσεις και ορισμένες καθυστερήσεις στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Όσον αφορά στις αγορές εκδόσεων χρέους, μία τάση που διαφαίνεται είναι αυτή της σταδιακής ανάπτυξης ομολογιακών εκδόσεων και τιτλοποίησης απαιτήσεων, ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου τον Ιούνιο του 2003. Τα ομολογιακά δάνεια και η τιτλοποίηση απαιτήσεων και ακινήτων εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα από πλευράς κόστους ρευστότητας, διαφοροποίησης πηγών άντλησης κεφαλαίων και φορολογικής αντιμετώπισης. Παράλληλα, προσφέρουν σε επιχειρήσεις και τράπεζες ένα αποτελεσματικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων. Αποτελεί εκτίμηση ότι οι τάσεις ενίσχυσης των εν λόγω αγορών θα είναι σημαντικές σε μεσοπρόθεσμη βάση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αγορά τιτλοποίησης απαιτήσεων και ακινήτων μπορεί να παράγει εκδόσεις συνολικού ύψους άνω των 5 δισεκ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία. Η ευρωστία και η αποτελεσματικότητα της εγχώριας κεφαλαιαγοράς μπορεί να αποτελέσει αξιόλογη εναλλακτική λύση και για μεγάλες επιχειρήσεις χωρών της Βαλκανικής. Είναι γεγονός ότι η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να έχει κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και καλλίτερες επιδόσεις στη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στις χώρες αυτές στο παρελθόν. Όμως, εκτιμάται ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές δυνατότητες στο χώρο αυτό ειδικότερα δε όσον αφορά στις εργασίες κεφαλαιαγοράς είτε για επενδυτική τραπεζική είτε για χρηματιστηριακές συναλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τρεις χώρες της βαλκανικής (Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία) τα συνολικά έσοδα προμηθειών επενδυτικής τραπεζικής ήταν μόλις $45 εκατ. Όμως, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων αυτών ήταν 61% στο διάστημα 2000-2003. Η διατήρηση αυτού ρυθμού αύξησης των προμηθειών είναι δυνατόν να δημιουργήσει ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές μέσα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας που διανύουμε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός της παρουσίας του Ομίλου μέσω της Post Bank της Βουλγαρίας και της Banc Post της Ρουμανίας για την προώθηση εργασιών επενδυτικής τραπεζικής στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. Πέραν του γεγονότος της διατηρήσεως των πρωτείων στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής από την EFG Telesis Finance, η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή κράτησε την ηγετική της θέση στην Ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά με μερίδιο αγοράς 16,54% ενώ ειδικότερα ο Όμιλος της Eurobank διατηρήθηκε στην κορυφή των εργασιών αναδοχών για δημόσιες εγγραφές και ιδιωτικές τοποθετήσεις, με αναλαμβανόμενο κίνδυνο περίπου 400 εκατ. ευρώ σε συνολικό ύψος εκδόσεων 2,2 δισεκ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ο όμιλος συμμετείχε στις 13 από τις 16 συνολικά δημόσιες εγγραφές, κατέχοντας το ρόλο Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου στις δημόσιες εγγραφές της ΔΕΗ ΙΙΙ, του ΟΠΑΠ ΙΙΙ και του ΟΛΠ και όντας ο μόνος εγχώριος ανάδοχος για την ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών της COSMOTE (πώληση από Telenor) και της EFG Eurobank Ergasias (πώληση από Deutsche Bank), μέσω της διαδικασίας accelerated book-building. Πρωταγωνιστές της ανόδου του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2003 ήταν αδιαμφισβήτητα οι Τράπεζες με συνολική άνοδο 56% έναντι 27% του Γενικού Δείκτη, 5% του Δείκτη Τηλεπικοινωνιών και πτώσης 9% του Δείκτη Κατασκευαστικών εταιριών. Μετά από 3 συνεχείς χρονιές πτωτικού όγκου συναλλαγών, η χρονιά που πέρασε χαρακτηρίζεται από σημαντική ανάκαμψη της αξίας συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (€141Μ το 2003) κατά 40% σε σχέση με το 2002. Το δεύτερο εξάμηνο του 2003, ο τζίρος ήταν €176Μ ξεπερνώντας και το μέσο τζίρο του 2001 (€167Μ). Είναι αξιοσήμαντο ότι το 51% του τζίρου πραγματοποιήθηκε στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE20 και η τάση είναι σαφώς αυξητική. Χαρακτηριστικά, το 2000 μόλις το 30% του τζίρου του ΧΑ γινόταν από τις μετοχές του FTSE20. Είναι λοιπόν σαφής η σταδιακή στροφή των επενδυτών σε μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Βεβαίως η ανάκαμψη της Ελληνικής αγοράς οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και από την έντονη δραστηριοποίηση των Ξένων Θεσμικών Επενδυτών. Εκτιμάται ότι κατά το 2003, το 30% του τζίρου του ΧΑ και το 60% του τζίρου του FTSE20 πραγματοποιήθηκε από Ξένους Θεσμικούς. Στο τέλος του 2003 οι Ξένοι Θεσμικοί κατείχαν 17,2% της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ και το 23,6% της κεφαλαιοποίησης του FTSE20, σημειώνοντας σημαντική άνοδο στις επενδύσεις τους στην Ελλάδα. Το σύνολο των μεγάλων εκδόσεων κατά το 2003 ξεπέρασε τα 3 δις ευρώ, και το 70-80% των μετοχών απορροφήθηκε από ξένους επενδυτές. Αποτελεί μεγάλη επιτυχία ότι σε διάστημα 2 μηνών (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 2003) διατέθηκε το 10% των τεσσάρων μεγαλυτέρων Ελληνικών Τραπεζών με την διαδικασία του accelerated book building σε 48 ώρες το πολύ σε κάθε περίπτωση. Είναι σαφές ότι η Ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά παρακολουθείται στενά από τους Ξένους επενδυτές και είναι σε θέση διαρκώς να εντοπίζουν επενδυτικές ευκαιρίες. Το 2003 χαρακτηρίζεται επίσης από την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος των ιδιωτών επενδυτών. Η άνοδος της διεθνών αγορών, η καλή πορεία του ΧΑ και οι συνεχείς επενδύσεις των ξένων σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης δημιουργούν διαρκώς τις συνθήκες ώστε να αυξάνεται σταδιακά το ενδιαφέρον των Ελλήνων ιδιωτών πελατών. Βεβαίως το ζητούμενο είναι ολοκληρωμένες χρηματιστηριακές υπηρεσίες που αφορούν όχι μόνο μετοχές στο ΧΑ αλλά παράγωγα για αντιστάθμιση κινδύνου και οπωσδήποτε ξένες μετοχές ώστε να επιτυγχάνεται μία αναγκαία διασπορά στα χαρτοφυλάκια. Το 2003 η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή κατέχει την ηγετική θέση στην Ελληνική Χρηματιστηριακή αγορά με μερίδιο αγοράς 16,54% για το 2003, δηλαδή ποσοστό ίσο με τις 58 μικρότερες χρηματιστηριακές από τις 87. Ενώ δεν μειώνεται ο αριθμός των χρηματιστηριακών, υπάρχει μια συνεχής τάση συγκέντρωσης με τους επενδυτές να αναζητούν τους καταλληλότερους συνεργάτες για τις διευρυμένες επενδυτικές τους ανάγκες. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή με μια απολύτως πελατοκεντρική φιλοσοφία διαμορφώνει για το μέλλον μια στρατηγική γύρω από 3 βασικούς άξονες ώστε να καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ιδιώτες επενδυτές. Ο πρώτος και βασικότερος άξονας είναι η διευρυμένη συνεργασία με το δίκτυο 300 καταστημάτων της τράπεζας, τις μονάδες του Private Banking και του Corporate. Τα στελέχη του Corporate και του Private Banking καθώς και οι επενδυτικοί σύμβουλοι ενημερώνονται διαρκώς από την Χρηματιστηριακή για τις τελευταίες εξελίξεις και αποτελούν ένα εκτεταμένο δίκτυο εξυπηρέτησης πελατείας σε όλη την Ελλάδα. Η συνεχής συνεργασία με τα στελέχη της χρηματιστηριακής αποτελεί το ακρογωνιαίο λίθο της προσπάθειας που γίνεται. Οποιοδήποτε ερώτημα πελάτη κατευθύνεται στο κατάλληλο στέλεχος της Χρηματιστηριακής για να δοθεί η ορθότερη απάντηση. Παράλληλα, επενδυτές με ιδιαίτερες ανάγκες έρχονται σε επαφή απ’ ευθείας με τα στελέχη της χρηματιστηριακής. Οι συνέργιες με τις υπόλοιπες διευθύνσεις της Τράπεζας είναι σημαντικότατες και διευρύνονται συνεχώς . Οι ανάγκες των πελατών της τράπεζας στα χρηματιστηριακά εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την EFG Eurobank Χρηματιστηριακή. Ο δεύτερος άξονας της προσπάθειάς είναι οι επενδύσεις σε μετοχές του εξωτερικού. Το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή πρέπει να έχει μία απαραίτητη διασπορά σε άλλες χώρες και σε κλάδους που δεν υφίστανται στην Ελληνική αγορά. Το τμήμα Διεθνών αγορών της EFG Eurobank Χρηματιστηριακής είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι σε διάστημα ενός και μόνο έτους διπλασιάστηκε ο όγκος των συναλλαγών που για λογαριασμό πελατών της έκανε η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή σε ξένες χρηματιστηριακές αγορές. Ο επενδυτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ρευστοποιήσει τη θέση του για παράδειγμα στον ΟΤΕ και να αγοράσει με το προϊόν πώλησης μετοχές της FRANCE TELECOM την ίδια στιγμή. Οι επενδύσεις στις διεθνείς αγορές απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και τα στελέχη της Eurobank είναι σε θέση να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους επενδυτές στο τρόπο λήψης των επενδυτικών αποφάσεων. Ο τρίτος τομέας που επενδύει η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή είναι η τεχνολογία. Το γεγονός ότι ο επενδυτής μπορεί να δώσει εντολή για χρηματιστηριακή πράξη από οποιοδήποτε κατάστημα της EFG Eurobank Ergasias και άμεσα να γνωρίζει την πορεία εκτέλεσής της αποτελεί ένα απλό παράδειγμα της σημασίας που δίνεται στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και η real time χρηματιστηριακή ενημέρωση του πελάτη. Πληροφόρηση, Ενημέρωση και Συναλλαγές είναι οι τρεις άξονες της προσπάθειας που γίνεται. Χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο και την εξειδικευμένη υπηρεσία του Europhone στα χρηματιστηριακά οι επενδυτές ανεξαρτήτως μεγέθους χαρτοφυλακίου έχουν πρόσβαση στην EFG Eurobank Χρηματιστηριακή και εκτελούν τις πράξεις τους άμεσα με απρόσκοπτο, ακριβή και ολοκληρωμένο τρόπο. Παράλληλα αξιοποιώντας τη συνεχώς διευρυμένη χρήση του internet δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να χρησιμοποιήσει την εξειδικευμένη υπηρεσία Eurobank Trader στο www.eurobanktrader.gr .