Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Business Exchanges S.A.

Με κύριο στόχο την ισχυροποίηση της θέσης της στην αγορά και την δυνατότητα συνεχούς ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών η Business Exchanges S.A. προέβη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Με κύριο στόχο την ισχυροποίηση της θέσης της στην αγορά και την δυνατότητα συνεχούς ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών η Business Exchanges S.A. προέβη σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συμμετείχαν η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias και η Vodafone, ενώ απέκτησαν συμμετοχές μειοψηφίας οι όμιλοι Φουρλή, Κορασίδη & LogicDIS. Έτσι, μετά την πλήρη κάλυψη της αυξήσεως, που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30-6-2003, το μετοχικό κεφάλαιο της Business Exchanges S.A. αυξήθηκε κατά ποσό 5.010.000 € και ανέρχεται σήμερα σε 11.010.000 €, διαιρούμενο σε 367.000 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30 € η κάθε μία.
Η Business Exchanges S.A. αποτελεί σήμερα έναν από τους ισχυρότερους ηλεκτρονικούς κόμβους παροχής Β2Β υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων με πάνω από 220 εταιρικούς πελάτες (αγοραστές και προμηθευτές) και περισσότερους από 2.800 χρήστες. Στο ενδεκάμηνο του 2003 περισσότερες από 35.000 on line συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στον ηλεκτρονικό αυτό κόμβο, στον οποίο ήδη βρίσκονται καταλογοποιημένα περισσότερα από 40.000 προϊόντα, πετυχαίνοντας σημαντικά οφέλη για τις συμμετέχουσες εταιρίες, ενώ η γκάμα των παρεχομένων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει την διαχείριση ηλεκτρονικών καταλόγων, την αυτοματοποίηση εσωτερικών εγκριτικών ροών, την διενέργεια συναλλαγών προμηθειών, την διενέργεια όλων των δυνατών τύπων διαγωνισμών (RFQ’s Auctions κ.α.), την ολοκλήρωση με τα ERP συστήματα των επιχειρήσεων, καθώς και την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εγγύησης / εκκαθάρισης εμπορικών συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο μέσω τραπέζης.