Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σχέση ανταλλαγής μετοχών ΕΠΑΝ Α.Ε.Ε.Χ. με EFG Eurobank Εrgasias

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias A.E. και της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., σε συνεδριάσεις τους την 21η Απριλίου 2003, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., με κοινή ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού την 30η Απριλίου 2003.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias A.E. και της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ., σε συνεδριάσεις τους την 21η Απριλίου 2003, αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως με απορρόφηση της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., με κοινή ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού την 30η Απριλίου 2003. Με τη συγχώνευση αυτή, ύστερα και από την απορρόφηση της Επενδύσεις Εργασίας ΑΕ, θα ολοκληρωθεί η απορρόφηση των δύο εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., που είχε ανακοινωθεί στις 6.11.2002.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών αποφάσισαν επίσης την αναπροσαρμογή της αρχικώς ανακοινωθείσας σχέσης ανταλλαγής (δηλαδή 6,7 μετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. προς 1 μετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias A.E.) σε 6,4 μετοχές της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. προς 1 μετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias A.E. Η αναπροσαρμογή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε., και, συνεπώς, δεν θα καταστεί δυνατόν οι μέτοχοι της Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ. να λάβουν μέρισμα από τα κέρδη χρήσεως 2002 της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε., γεγονός που είχε αποτελέσει κριτήριο για τον προσδιορισμό της αρχικώς ανακοινωθείσας σχέσης.
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της απαιτούμενης εγκρίσεως των Γενικών Συνελεύσεων των δύο εταιρειών, που θα κληθούν να αποφασίσουν, μετά από εκτίμηση των ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων, για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής. Επίσης, τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης όλων των αναγκαίων αδειών των αρμοδίων αρχών.