Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε, η οποία έλαβε χώρα στις 10 Ιανουαρίου 2003, συνεδρίασε έγκυρα και αποφάσισε τη συνέχιση της Εταιρείας, της οποίας η διάρκεια προβλέπεται, κατά το καταστατικό της, ότι λήγει το έτος 2080 καθώς επίσης και τη μετατροπή των μετοχών της από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε, η οποία έλαβε χώρα στις 10 Ιανουαρίου 2003, συνεδρίασε έγκυρα και αποφάσισε τη συνέχιση της Εταιρείας, της οποίας η διάρκεια προβλέπεται, κατά το καταστατικό της, ότι λήγει το έτος 2080 καθώς επίσης και τη μετατροπή των μετοχών της από ανώνυμες σε ονομαστικές. Η ψήφιση της συνέχισης της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των μετόχων στη διοίκησή της, αλλά και την επιτυχημένη, μέχρι σήμερα, διαχείριση του χαρτοφυλακίου της.