Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα :Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνήλθε στις 19 Μαΐου 2003, αποφάσισε τα κατωτέρω....ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα :Α. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνήλθε στις 19 Μαΐου 2003, αποφάσισε τα κατωτέρω:1) Tην δωρεάν διάθεση 1.050.000 μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού 3.034.500 ευρώ από τα κέρδη της χρήσεως 2002 καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. Δεδομένου ότι η έκδοση μετοχών γίνεται υπέρ του προσωπικού, δεν τίθεται θέμα ασκήσεως δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων.2) Την θέσπιση προγράμματος διάθεσης στο προσωπικό δικαιωμάτων προαιρέσεως "αγοράς" 1.355.000 μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του κ.ν. 2190/1920, με τιμή διάθεσης 5,5 ευρώ ανά μετοχή. Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν κατά τον μήνα Δεκέμβριο των ετών 2004, 2005 και 2006. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσιοδοτηθεί να ρυθμίσει τα διαδικαστικά θέματα και λεπτομέρειες.3) Την επανεκλογή του ίδιου Διοικητικού Συμβουλίου (λόγω λήξης θητείας), η θητεία του οποίου λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του έτους 2006.4) Τον καθορισμό των κ.κ. Παναγιώτη Λαμπρόπουλου και Στάμου Φαφαλιού ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης.Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 19ης Μαΐου 2003, αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως εξής:1) Ξενοφών Νικήτας - Πρόεδρος 2) Γεώργιος Γόντικας - Επίτιμος Πρόεδρος 3) ¶ννα Μαρία Λουίζα Λάτση -  Α' Αντιπρόεδρος 4) Λάζαρος Εφραίμογλου - Β' Αντιπρόεδρος 5) Νικόλαος Νανόπουλος - Διευθύνων Σύμβουλος 6) Βύρων Μπαλλής - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος7) Νικόλαος Καραμούζης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 8) Χαράλαμπος Κύρκος - Mέλος 9) Νικόλαος Παυλίδης - Mέλος10) Φώτιος Αντωνάτος - Mέλος 11) Εmmanuel Bussetil - Mέλος12) Tessen Von Heydebreck - Mέλος13) Παναγιώτης Λαμπρόπουλος - Mέλος14) Σπύρος Λάτσης - Mέλος15) Βernd Albrecht von Maltzan - Mέλος16) Αντώνιος Μπίμπας - Mέλος17) Kυριάκος Νασίκας - Mέλος18) Στυλιανός Παπαδερός - Mέλος19) Περικλής Πεταλάς - Mέλος20) Στάμος Φαφαλιός - Mέλος
Εκ των ανωτέρω μελών, οι υπ’ αριθμόν 1, 5, 6, 7, 8 και 9 είναι εκτελεστικά μέλη και οι υπόλοιποι μη εκτελεστικά.