Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2003

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 19 Μαΐου 2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ., στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», Πλ. Συντάγματος....

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων19 Μαΐου 2003Ώρα 12 μ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 19 Μαΐου 2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ., στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», Πλ. Συντάγματος.Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2002. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διάθεση κερδών.2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2002.3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2003 και καθορισμός της αμοιβής της.4. Εκλογή νέου Δ.Σ. (λόγω λήξης θητείας) και καθορισμός 2 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, περί εταιρικής διακυβέρνησης.5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.6. Διάθεση μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ’ του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, όπως ισχύουν, που θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών της χρήσεως 2002. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.7. Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως «αγοράς» μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Τροποποίηση των από 24.5.2000, 15.5.2001 και 22.4.2002 αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τα εγκριθέντα, δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων, προγράμματα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως «αγοράς» μετοχών.8. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Τράπεζας ή εταιρειών στις οποίες η Τράπεζα συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.9. Ανακοινώσεις.Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους – μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. – και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετόχων, Σανταρόζα 5, Αθήνα, τηλ. 210 - 3357158, 210 - 3357159) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως.Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.Αθήνα, 16 Απριλίου 2003Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ξενοφών Κ. Νικήτας