Συγχώνευση ΕΠΑΝ | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συγχώνευση ΕΠΑΝ

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 11 Νοεµβρίου 2003, ολοκληρώθηκε, µε καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης της υπ' αριθµ. Κ2- 14224/11-11-2003 εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΥΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 11 Νοεµβρίου 2003, ολοκληρώθηκε, µε καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης της υπ' αριθµ. Κ2- 14224/11-11-2003 εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, η συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., µε ταυτόχρονες µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της από 2,89 ευρώ (που ήταν προ συγχωνεύσεως) σε 2,95 ευρώ. Συγκεκριµένα, επήλθαν οι ακόλουθες µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας: α) Μείωση κατά ποσό 6.036.484,61 ευρώ, λόγω ακύρωσης 2.088.749 ιδίων µετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., που είχαν αποκτηθεί προς στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής.β) Μείωση κατά 1.296.165 ευρώ, λόγω ακύρωσης 448.500 µετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. που ανήκαν στην ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., οι οποίες κατέστησαν, λόγω της συγχώνευσης, ίδιες µετοχές της Τράπεζας και συνεπώς υποχρεωτικά αµέσως ακυρωτέες. γ) Αύξηση κατά ποσό 23.870.436,24 ευρώ, δηλαδή κατά το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά που προκύπτει µετά την αφαίρεση από το εκ 43.030.310,40 ευρώ µετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. των εξής ποσών: (i) 18.601.274,16 ευρώ, που αντιστοιχεί στην συνολική ονοµαστική αξία 12.653.928 µετοχών της ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. που ανήκαν στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και (ii) αφετέρου της εκ 558.600 ευρώ συνολικής ονοµαστικής αξίας 380.000 ιδίων µετοχών της ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., και ως εκ τούτου µη ανταλλασσόµενων µε µετοχές της Τράπεζας και συνεπώς υποχρεωτικά αµέσως ακυρωτέων. δ) Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 2.335.266,47 ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Έτσι, κατόπιν της ανωτέρω συγχωνεύσεως, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 927.925.110,75 ευρώ και διαιρείται σε 314.550.885 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95 ευρώ η κάθε µία. Κατόπιν των ανωτέρω, απ την Τετάρτη, 12 Νοεµβρου 2003, παει η διαπραγµτευση των µετοχών της ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. στο Χρηµατιστριο Αθηνων. Oι εγγεγραµµένοι στις 11 Νοεµβρίου 2003 µέτοχοι των ανωτέρω δύο εταιρειών δικαιούνται τις νέες µετοχές που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης κατά την συµφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής. Ειδικότερα: 
  • Kάθε µέτοχος της ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. θα ανταλλάσσει 6,4 κοινές ανώνυµες µετοχές της εταιρείας αυτής µε 1 νέα µετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., oνοµαστικής αξίας 2,95 ευρώ. 
  • Οι µέτοχοι της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. θα διατηρήσουν τον αριθµό µετοχών που ήδη κατέχουν, µε αναπροσαρµοσµένη όµως την ονοµαστική αξία κάθε µετοχής σε 2,95 ευρώ.Η ηµεροµηνία πιστώσεως των λογαριασµών των παλαιών µετόχων της ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. µε τις νέες µετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης, καθώς και η ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης των νέων αυτών µετοχών, θα ανακοινωθεί δια του Τύπου. Με τον ίδιο τρόπο θα ανακοινωθούν και η ηµεροµηνία και οι λοιπές λεπτοµέρειες αναφορικά µε την καταβολή στους δικαιούχους του προϊόντος που θα προκύψει από την εκποίηση των κλασµατικών δικαιωµάτων. Οι µέτοχοι της ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ. θα έχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. για την χρήση 2003. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην Τµήµα Μετόχων της Τράπεζας ΕFG Eurobank Ergasias A.E., Σανταρόζα 5, τηλ. (210) 3357158 & 3357159. Αθήνα, 11 Νοεµβρίου 2003
    Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E.
  •