Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για ΕΠΑΝ | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για ΕΠΑΝ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., κατά τη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεµβρίου 2003...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., κατά τη συνεδρίαση της 11ης Σεπτεµβρίου 2003, αποφάσισε τα ακόλουθα:1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. µε την Α.Ε.Ε.Χ. «Επενδύσεις Αναπτύξεως Ανώνυµος Εταιρεία» µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και έγκριση του Σχεδίου Συµβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 23.870.436,24 ευρώ λόγω της συγχωνεύσεως. Υποχρεωτική ακύρωση 448.500 µετοχών της Τράπεζας που περιέρχονται σε αυτή λόγω της συγχωνεύσεως και ταυτόχρονη ακύρωση 2.088.749 ιδίων µετοχών προς αποφυγή αυξήσεως του αριθµού των µετοχών της Τράπεζας, µε αντίστοιχη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. Κεφαλαιοποίηση 2.335.266,47 ευρώ για λόγους στρογγυλοποίησης. Μεταβολή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 2,89 ευρώ σε 2,95 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 927.925.110,75 ευρώ και θα διαιρείται σε 314.550.885 ονοµαστικές κοινές µε ψήφο µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,95 ευρώ.2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, συνεπεία των ανωτέρω µεταβολών του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής.3. Απόκτηση από την Τράπεζα, εντός των εποµένων δώδεκα µηνών, ιδίων µετοχών µέχρι του συνολικού αριθµού που αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των µετοχών της, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες µετοχές, µε ανώτατη τιµή αγοράς € 27,09 ανά µετοχή και κατώτατη τιµή αγοράς € 5 ανά µετοχή.Αθήνα, 11 Σεπτεµβρίου 2003
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.