Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2003

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2003

(Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)
Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2003

(Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σημαντική Αύξηση Κερδοφορίας - Καθαρά Κέρδη € 194 εκ. (+23,5%)Δυναμική Οργανική Ανάπτυξη – Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,7% Βελτίωση Αποτελεσματικότητας – Δείκτης Κόστους / Εσόδων στο 58%
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ενοποιημένα αποτελέσματα για το Γ΄ Τρίμηνο και το Εννεάμηνο του 2003 σύμφωνα με αφενός τα Διεθνή λογιστικά πρότυπα και αφετέρου τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Στα μεγέθη του Εννεαμήνου του 2003 περιλαμβάνονται η Τράπεζα Banc Post Ρουμανίας (ενοποιείται πλήρως από το Νοέμβριο 2002), η Τράπεζα Post Bank Bουλγαρίας (περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης από το Σεπτέμβριο 2002) και η Τράπεζα Postbanka Σερβίας (ενοποιείται πλήρως από τον Απρίλιο 2003). Κατά το εννεάμηνο του 2003 τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε € 271 εκ., σημειώνοντας αύξηση κατά 26% έναντι του εννεαμήνου 2002. Τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση κατά 23,5% έναντι του αντίστοιχου εννεαμήνου του 2002 και ανήλθαν σε € 194 εκ. Η δυναμική αυτή πορεία αντανακλά την εμβάθυνση της παρουσίας των επιχειρηματικών μονάδων της Eurobank στους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και αποδοτικότερους τομείς της αγοράς κατά το 2003, μετά την αναβάθμιση και ενοποίηση της τεχνολογικής υποδομής σε όλα τα δίκτυα, καθώς και την αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του Ομίλου, που συνέβαλαν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας σε όλα τα επίπεδα. Η διαχρονική αυξητική τάση των οργανικών εσόδων και κερδών της Eurobank επιβεβαιώθηκε και στο Γ΄ τρίμηνο του 2003. Η περαιτέρω σημαντική ενίσχυση των οργανικών εσόδων και ο έλεγχος του λειτουργικού κόστους οδήγησαν στην πραγματοποίηση ενοποιημένων Καθαρών Κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους € 65 εκ. στο Γ΄ τρίμηνο, που είναι αυξημένα κατά 57% έναντι του αντιστοίχου Τριμήνου του 2002.
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2003
Το Σύνολο Ενεργητικού 1 σημείωσε αύξηση κατά 9% και ανήλθε σε € 25,4 δισ. το εννεάμηνο του 2003, έναντι € 23,3 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με αιχμή τις χορηγήσεις. Συγκεκριμένα:
 • Οι Χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 22,7% σε ετήσια βάση στα τέλη Σεπτεμβρίου 2003 και ανήλθαν σε € 15,3 δισ.1 Στην ελληνική αγορά, στο εννεάμηνο 2003, οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις, που περιλαμβάνουν τα δάνεια προς μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, αυξήθηκαν κατά 14% φθάνοντας τα € 9,4 δισ., ενώ οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά, που αποτελούνται από την στεγαστική και την καταναλωτική πίστη, διευρύνθηκαν κατά 32% και ανήλθαν σε € 6,2 δισ. Ειδικότερα, η Καταναλωτική Πίστη ανήλθε σε € 3,4 δισ., από τα οποία € 153 εκ. προήλθαν από την ενοποίηση της UnitBank, σημειώνοντας αύξηση 30,7% σε συγκρίσιμη βάση, ενώ η Στεγαστική Πίστη ενισχύθηκε κατά 27% φτάνοντας τα € 2,7 δισ. Η δυναμική αύξηση των χορηγήσεων προς νοικοκυριά έχει συντελέσει στην αύξηση της συμμετοχής τους σε 40% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου από 36% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2002. Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου είναι υψηλή, με τα οργανικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα τέλη Σεπτεμβρίου 2003 να διαμορφώνονται στο 2,9% του συνόλου των χορηγήσεων. Ο δείκτης κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων ανέρχεται σε 83% στα τέλη εννεαμήνου 2003, έναντι 80% στα τέλη εννεαμήνου 2002, και είναι από τους υψηλότερους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
 • Οι Καταθέσεις 1 πλην repos, σημείωσαν αξιόλογη αύξηση 13% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε € 14,5 δισ. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, των repos, των αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων, παρουσίασαν αύξηση κατά 3% και διαμορφώθηκαν σε € 23,8 δισ. σε τρέχουσες τιμές.
 • Τα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 10,6% σε ετήσια βάση και υπερβαίνουν τα € 2 δισ. Περιλαμβάνουν δε όλες τις αναγκαίες προσαρμογές αποτιμήσεων των διαφόρων χαρτοφυλακίων, καθώς και υποχρεώσεις προς τρίτoυς. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανέρχεται σε 11,4% και αποτελείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από κεφάλαια πρώτης διαβάθμισης (Tier 1).
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2003
  Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 17,6% και ανήλθαν σε € 622 εκ., έναντι € 529 εκ. το εννεάμηνο του 2002, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των χορηγήσεων. Συγκεκριμένα, τα έσοδα τόκων που προέρχονται από τις χορηγήσεις ενισχύθηκαν δυναμικά κατά 32,5%. Ειδικότερα στο Γ΄ τρίμηνο του 2003, τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε νέα υψηλά επίπεδα € 215 εκ. και ήταν κατά 4,3% μεγαλύτερα σε σχέση με εκείνα του αμέσως προηγούμενου τριμήνου. Συνολικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους συνεισφέρουν κατά 72% στα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου. Επιπρόσθετα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο σύνολο ενεργητικού) παραμένει υψηλότερο του 3%, αντανακλώντας την ισχυρή θέση της Eurobank στους πιο υγιείς και κερδοφόρους τομείς της αγοράς. Τα Καθαρά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες, που προέρχονται από ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, αυξήθηκαν επίσης δυναμικά κατά 21,1% σε € 214 εκ., έναντι € 177 εκ. το εννεάμηνο του 2002. Ειδικά στο Γ΄ τρίμηνο του 2003, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν στα € 77 εκ., σημειώνοντας ισχυρή αύξηση 31,6% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2002 και 7,9% έναντι του αμέσως προηγούμενου, Β΄ τριμήνου του 2003. Αυτό οφείλεται κυρίως στα έσοδα προμηθειών από δραστηριότητες που συνδέονται με τις κεφαλαιαγορές, που παρουσίασαν άνοδο 13,7% σε ετήσια βάση και 28% έναντι του δευτέρου τριμήνου του 2003, και στα έσοδα από διαχείριση κεφαλαίων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση. Στο εννεάμηνο του 2003 η συνεισφορά των καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες στο σύνολο των λειτουργικών εσόδων ανήλθε σε 24,7%. Η δυναμική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και εκείνων από αμοιβές και προμήθειες είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των Οργανικών Εσόδων εννεαμήνου του Ομίλου κατά 18,5% σε € 836 εκ. Σε τριμηνιαία βάση, τα οργανικά έσοδα του Γ΄ τριμήνου ύψους € 292 εκ. είναι τα υψηλότερα που έχει πετύχει η Eurobank σε ενοποιημένο επίπεδο και υπερβαίνουν κατά 22% εκείνα του Γ΄ τριμήνου του 2002 και κατά 5,2% τα αντίστοιχα έσοδα του Β΄ τριμήνου 2003. Στο εννεάμηνο του 2003 τα οργανικά έσοδα συνεισέφεραν 97% στα συνολικά λειτουργικά έσοδα. Τα λοιπά μη Οργανικά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 29 εκ., έναντι € 3 εκ. το εννεάμηνο του 2002 και περιλαμβάνουν το συνολικό αποτέλεσμα των Εσόδων από μερίσματα, των Αποτελεσμάτων του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών, των Αποτελεσμάτων από ¶λλους Τίτλους και των Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων. Η αύξηση των μη οργανικών εσόδων οφείλεται κυρίως στην μερική ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών από το Β΄ Τρίμηνο του 2003. Κατά το Γ΄ Τρίμηνο σημειώθηκε σταθεροποίηση των μετοχικών αγορών και διόρθωση τιμών στις αγορές ομολόγων. Ως εκ τούτου, τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα εννεαμήνου ενισχύθηκαν δυναμικά κατά 22,1% και ανήλθαν σε € 865 εκ. Σε τριμηνιαία βάση, στο Γ΄ τρίμηνο του 2003 τα συνολικά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 300 εκ., και ήταν 34% υψηλότερα του αντίστοιχου τριμήνου του 2002. Στο εννεάμηνο 2003, τo Συνολικό Λειτουργικό Κόστος σε συγκρίσιμη βάση 2 αυξήθηκε κατά 6,1% και ανήλθε σε € 461 εκ. Κατά το Γ΄ τρίμηνο, οι δαπάνες προσωπικού παρέμειναν αμετάβλητες στα επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου (€ 94 εκ), ενώ τα λοιπά έξοδα διοικήσεως αυξήθηκαν κατά 1%. Ως αποτέλεσμα αφενός της ισχυρής αύξησης των εσόδων και αφετέρου της συγκράτησης του κόστους, ο δείκτης κόστους προς έσοδα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών στα Βαλκάνια, μειώθηκε στο 58,2%, ενώ ο δείκτης αποτελεσματικότητας στην Ελλάδα βελτιώθηκε σε 56,4% το εννεάμηνο 2003 (έναντι 61% του εννεαμήνου 2002), ποσοστό που είναι από τα χαμηλότερα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε € 102 εκ. το εννεάμηνο 2003 και αντιστοιχούν σε 93 μονάδες βάσης επί του μέσου χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά την περίοδο αυτή. Η διενέργεια αυτών των προβλέψεων παρά τη διατήρηση του ποσοστού των μη εξυπηρετουμένων δανείων στο 2,9% των συνολικών χορηγήσεων, αντανακλά την αυστηρή πολιτική διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου που εφαρμόζει η EFG Eurobank Ergasias. Η δυναμική αύξηση των εσόδων με παράλληλη συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του κόστους είχε ως συνέπεια την ενίσχυση των Οργανικών Κερδών (οργανικά έσοδα μείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) κατά 12,5% το εννεάμηνο του 2003. Σε τριμηνιαία βάση, τα Οργανικά Κέρδη σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 20,5% το Γ΄ τρίμηνο του έτους έναντι του Β΄ τριμήνου. Τα κέρδη προ φόρων εννεαμήνου μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε € 271 εκ., αυξημένα κατά 26%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του εννεαμήνου ενισχύθηκαν κατά 23,5% σε € 194 εκ. Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του Ομίλου οδήγησε στην αύξηση της (μετά από φόρους) αποδοτικότητας του μέσου Ενεργητικού από 0,88% το πρώτο εξάμηνο του 2003 σε 0,93% το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, η (μετά από φόρους) αποδοτικότητα των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 11,4%, διαμορφώθηκε στο 13,2% σε σύγκριση με 10,9% στο Εννεάμηνο του 2002, ενώ η αποδοτικότητα των απαιτουμένων εποπτικών κεφαλαίων (που αντιστοιχούν σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 8%) ανήλθε σε 18%.
  Βασικά Μεγέθη Ομίλου EFG Eurobank Εrgasias(σύμφωνα με τα Διεθνή
  Λογιστικά Πρότυπα - IAS)
  Εννέα μηνο2003
  (εκατ. €)
  Εννέα μηνο2002
  (εκατ. €)
  % μεταβολή Μεγέθη Θυγατρικών ΒαλκανικώνΕννεα μήνου
  2003 (εκατ. €)
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
         
  Σύνολο Ενεργητικού325.43723.3409,0 %7274
  Απαιτήσεις κατά πελατών315.30312.47622,7 % 240
  Υποχρεώσεις προς πελάτες3
  16.41816.761-2 % 443
  Ίδια Κεφάλαια
  2.025
  1.83110,6 % 1384
         
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ       
        
  Καθαρά Έσοδα Τόκων622 52917,6 % 29,9
  Καθαρά Έσοδα Προμηθειών
  214
  177 21,1 % 19,6
  Βασικά Οργανικά Έσοδα 836
  706
  18,5 %49,5
  Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων
  865 709 22,1 % 53,7
  Οραγανικά Κέρδη 231
  205 12,5 % 1,5
  Καθαρά Κέρδη π.φ. μετά από δικ. Μειοψηφίας271
  215 25,9 % 4,7
  Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας194
  157 23,5 % 3,2
  3εξαιρουμένων συναλλαγών προς διακανονισμό
  4περιλαμβάνει € 17.9 εκ., που αντιστοιχούν σε 46% των ιδίων κεφαλαίων της Post Bank Βουλγαρίας, η οποία λογιστικοποιείται ως συνδεδεμενη επιχείριση με την μεθοδο της καθαρής Θέσης
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑΣύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα μεγέθη του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias για το εννεάμηνο του 2003 έχουν ως εξής: Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε το εννεάμηνο του 2003 κατά 9,2% σε € 25,2 δισ., από € 23,1δισ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε € 15,3 δισ., από € 12,5δισ. και οι Καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε € 16,5 δισ., από € 16,8 δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου 2002. Τα Ίδια Κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 4% σε € 2 δισ. Τα καθαρά Έσοδα από Τόκους σημείωσαν άνοδο 18,2% και διαμορφώθηκαν σε € 628 εκ., από € 531 εκ., ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρείται άνω του 3%. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν αύξηση 22,2% σε € 218 εκ. Έτσι, τα Βασικά Οργανικά Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες), ανήλθαν σε € 846 εκ., από € 709 εκ στο εννεάμηνο 2002 και τα συνολικά Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 26,4% σε € 892 εκ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων μετά από δικαιώματα μειοψηφίας βελτιώθηκαν κατά 36% σε € 271 εκ., ενώ τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του εννεαμήνου 2003 αυξήθηκαν κατά 28,5% σε € 190 εκ. 1 Εξαιρουμένων συναλλαγών προς διακανονισμό
  2 Εξαιρουμένων των Βαλκανικών θυγατρικών
 •