Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόοδος - Ελληνικές Επενδύσεις

Με κέρδη μετά φόρων 1.374 χιλ. ευρώ έκλεισε τη χρήση 2002 η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, έναντι αντίστοιχων κερδών 6.889 χιλ. ευρώ στη χρήση 2001.

Με κέρδη μετά φόρων 1.374 χιλ. ευρώ έκλεισε τη χρήση 2002 η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, έναντι αντίστοιχων κερδών 6.889 χιλ. ευρώ στη χρήση 2001. Η καθαρή αξία ενεργητικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2002 ανερχόταν σε 90.242 χιλ. ευρώ και η συνολική αρνητική υπεραξία του χαρτοφυλακίου της σε 33.909 χιλ. ευρώ.
Στις 31.12.2002 η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν με discount 17,5% (εσωτερική αξία μετοχής 2,80 ευρώ έναντι χρηματιστηριακής αξίας 2,31 ευρώ). Από την αρχή του έτους μέχρι την 31.12.2002, η εσωτερική αξία (προσαρμοσμένη για το μέρισμα) της μετοχής σημείωσε μείωση 28,1% ενώ κατά την ίδια περίοδο η πτώση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. ανήλθε σε 32,5%.
Το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας στις 31.12.2002 ήταν τοποθετημένο κατά 71,3% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α.Α., κατά 3,1% σε μη εισηγμένες μετοχές, κατά 3,0% σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, κατά 3,8% σε λοιπά χρεόγραφα και το υπόλοιπο σε διάφορες μορφές βραχυπρόθεσμων καταθέσεων. Οι πέντε κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό της καθαρής αξίας του ενεργητικού ήταν: Τιτάν(κο) 8,5%, Coca Cola–3E 5.7%, Folli-Follie 5,6%, Chipita 5,1% και OTE 5.5%.