Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποτελέσματα Χρήσης 2002

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002
(Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)Αύξηση μεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις ΧορηγήσειςΟργανικά Κέρδη1 € 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά κέρδη μ.φ. € 184 εκατ. (-10%)
Μέρισμα € 0,47 ανά μετοχή – Μερισματική απόδοση 4,7%2

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ενοποιημένα αποτελέσματα για τη χρήση 2002 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Στα μεγέθη αυτά περιλαμβάνονται για πρώτη φορά η Τράπεζα Banc Post Ρουμανίας και η Τράπεζα Post Bank Bουλγαρίας. Οι διαφορές που εμφανίζουν τα μεγέθη του 2002 με βάση τα IAS έναντι των αντιστοίχων με βάση τα Ε.Λ.Π, οφείλονται κυρίως σε διαφορές αποτίμησης των χαρτοφυλακίων παραγώγων και ακινήτων (IAS39, IAS40). Οι διαφορές στα μεγέθη του 2001 οφείλονταν κυρίως στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. η πρώην Τέλεσις Τράπεζα Επενδύσεων ενοποιήθηκε από το Α’ τρίμηνο του 2001, ενώ με βάση τα IAS, ενοποιήθηκε από το Δ’ τρίμηνο του 2001.

Κατά το 2002, η EFG Eurobank Ergasias υλοποίησε με επιτυχία τη στρατηγική της ενίσχυσης της θέσης της στην ελληνική αγορά, παρά το δυσμενές εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, με αύξηση καταθέσεων και χορηγήσεων πάνω από το μέσο όρο του πιστωτικού συστήματος και έτσι διεύρυνε τα μερίδια αγοράς της κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ενώ παράλληλα ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στους τομείς της διαχείρισης διαθεσίμων και της κεφαλαιαγοράς. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε αύξηση οργανικών εσόδων η οποία σε συνδυασμό με τον έλεγχο του κόστους διαμόρφωσαν τα οργανικά κέρδη σε € 263 εκ., αυξημένα κατά 7%.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €184 εκ., σε σχέση με € 206 εκ. το 2001, υποχωρώντας κατά 10%. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε € 276 εκ. (-14%). Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στους μετόχους μέρισμα € 0,47 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 4,7%2 και αντανακλά την ισχυρή κεφαλαιακή θέση και την αυξανόμενη οργανική κερδοφορία της EFG Eurobank Ergasias.

Τα οργανικά έσοδα, που περιλαμβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και από προμήθειες, σημείωσαν αύξηση 13%, ενώ ταυτόχρονα επιβραδύνθηκε, σε σχέση με πέρυσι, η αύξηση του λειτουργικού κόστους σε 5% σε συγκρίσιμη βάση3. Ο Όμιλος, λαμβάνοντας υπόψιν τη διεθνή συγκυρία, προχώρησε στη διενέργεια αυξημένων προβλέψεων κατά € 30 εκ., γεγονός που σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων θωρακίζει περαιτέρω την Τράπεζα. Τέλος, τα έσοδα από χρηματιστηριακές πράξεις μειώθηκαν λόγω της παρατεταμένης πτώσης των χρηματιστηριακών αγορών, γεγονός που είχε αρνητική επίδραση στα χαρτοφυλάκια μετοχών, εξέλιξη που, σε σχέση με πέρυσι, μερικώς μόνο αντισταθμίστηκε από κέρδη στα χαρτοφυλάκια ομολόγων και ακινήτων.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, ύψους € 1,9 δισ., που περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες προσαρμογές αποτιμήσεων χαρτοφυλακίων, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS39 και IAS40), εξασφαλίζουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και διασφαλίζουν τη διατήρηση υψηλών ρυθμών οργανικής ανάπτυξης.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟ 2002

Το Σύνολο Ενεργητικού4 σημείωσε αύξηση κατά 29% και ανήλθε σε € 25 δισ., έναντι € 19 δισ. στα τέλη του 2001. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη σθεναρή αύξηση του όγκου εργασιών και την ενισχυμένη παρουσία του Ομίλου στην Ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα:

 • Οι Χορηγήσεις4 αυξήθηκαν κατά 22% σε ετήσια βάση το 2002, ξεπερνώντας τα € 13 δισ. Οι χορηγήσεις προς ιδιώτες, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις διευρύνθηκαν κατά 34%, ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις κατά 15%. Συγκεκριμένα, η Καταναλωτική Πίστη ενισχύθηκε κατά 32% και ανήλθε σε € 2,7 δισ., ενώ η Στεγαστική Πίστη κατά 33% φτάνοντας τα € 2,3 δισ. Οι ρυθμοί αυτοί είναι ανάλογοι ή και υπερβαίνουν τους αντίστοιχους του συνόλου της αγοράς. Ταυτόχρονα, διασφαλίσθηκε η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, καθώς τα οργανικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρέμειναν κάτω του 3% του συνόλου των δανείων, και καλύπτονται κατά 84% από προβλέψεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2002, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά € 30 εκ. σε € 98 εκ., αντιστοιχώντας σε 0,80% του μέσου δανειακού χαρτοφυλακίου.
 • Οι Καταθέσεις4, αντίθετα με τις τάσεις της αγοράς, σημείωσαν αύξηση κατά 11% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε € 16,9 δισ. Οι καταθέσεις πλην repos αυξήθηκαν κατά 15%, ανερχόμενες σε € 14,9 δισ. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, των repos, των αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων, παρουσίασαν αύξηση κατά 8% σε € 23 δισ., σε τρέχουσες τιμές, παρά τη μείωση των μετοχικών χαρτοφυλακίων.

  Τα Ίδια Κεφάλαια στα τέλη του 2002, ανέρχονταν σε € 1,9 δισ., παραμένοντας από τα ισχυρότερα στον κλάδο. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε στο 11,7%, αποτελούμενος σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από κεφάλαια Tier 1, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της EFG Eurobank Ergasias να διατηρήσει τη δυναμική της ανάπτυξη, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει στους μετόχους για να αντλήσει κεφάλαια στο προσεχές μέλλον.

  Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των χορηγήσεων και ιδιαίτερα της σύνθεσής τους (χορηγήσεις retail) παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 17% και ανήλθαν σε € 721 εκατ., συνεισφέροντας κατά 72% στο σύνολο των λειτουργικών εσόδων. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε πάνω από 3%.

  Τα Καθαρά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες αυξήθηκαν οριακά και διαμορφώθηκαν στα € 250 εκατ., παρά το δυσμενές περιβάλλον, κυρίως λόγω της διάθεσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του δικτύου καταστημάτων και των εναλλακτικών δικτύων του Ομίλου, καθώς και από την ενίσχυση των μεριδίων αγοράς στην κεφαλαιαγορά και τη διαχείριση περιουσίας.

  Ως αποτέλεσμα, τα Οργανικά Έσοδα, που περιλαμβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά 13% το 2002, ανερχόμενα σε € 972 εκατ.

  Τα υπόλοιπα Έσοδα (συνολικό αποτέλεσμα των Εσόδων από μερίσματα, των Αποτελεσμάτων του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών, των Αποτελεσμάτων από ¶λλους Τίτλους και των Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων), υποχώρησαν από € 82 εκατ. σε € 34 εκατ. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί συνδυασμό χαμηλότερων κερδών από παράγωγα και ομόλογα, και επιβαρύνσεων από ζημίες και αναπροσαρμογές σε μετοχικές θέσεις, που εν μέρει μόνο αντισταθμίσθηκαν από αναπροσαρμογές σε επενδύσεις ακινήτων. Παρά ταύτα, τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% σε € 1.005 εκατ., ως αποτέλεσμα της ισχυρής αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους.

  Το Λειτουργικό Κόστος το οποίο περιλαμβάνει την Banc Post το 2002, ενώ την Telesis μόνον στο Δ’ τρίμηνο του 2001, σημείωσε αύξηση κατά 11%, ενώ σε συγκρίσιμη βάση σημείωσε επιβράδυνση το 2002, καθώς αυξήθηκε κατά 5%5. Συνολικά δε, ο Δείκτης Κόστους προς μέσο Ενεργητικό βελτιώθηκε από 3,01% σε 2,72%. Ο Δείκτης Κόστους προς Έσοδα διαμορφώθηκε σε 60,8% και παραμένει από τους χαμηλότερους στην αγορά.

  Κατά συνέπεια, τα Οργανικά Κέρδη (οργανικά έσοδα μείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) αυξήθηκαν κατά 7% σε € 263 εκατ. το 2002, από € 246 εκατ. το 2001.

  Η Αποδοτικότητα των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) και του μέσου Ενεργητικού (ROA) μετά από φόρους ανήλθε το 2002 σε 9,4% και 0,8% αντίστοιχα.

  ΘΕΣΗ ΟΜΙΛΟΥ EFG EUROBANK ERGASIAS ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

  Η EFG Eurobank Ergasias ενίσχυσε τη θέση της στην αγορά, με αύξηση μεριδίων αγοράς κατά 1% περίπου στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς στις χορηγήσεις ανήλθε σε 13% και στις καταθέσεις σε 11,1%6 . Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι αυξήσεις των μεριδίων αγοράς του Ομίλου στην καταναλωτική πίστη (26%), στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων (31%) και στις χρηματιστηριακές συναλλαγές (13%).

  Πρόσφατα ο Όμιλος ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες, που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της θέσης του στην αγορά. Πρώτον ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της εφαρμογής της νέας, ενιαίας τεχνολογικής πλατφόρμας «Altamira» σε όλη την Τράπεζα, η οποία προσφέρει αυξημένες δυνατότητες στην εξυπηρέτηση των πελατών και επιτρέπει την αξιοποίηση των σημαντικών δυνατοτήτων του δικτύου της Τράπεζας για σταυροειδείς πωλήσεις. Επίσης πρόσφατα ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή, που σχεδιάσθηκε σε συνεργασία με το Boston Consulting Group, με στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των εργασιών, και να ενισχύσει περαιτέρω την παροχή πελατοκεντρικών υπηρεσιών σε κάθε τομέα της αγοράς. Στα πλαίσια της νέας οργανωτικής δομής ήδη ενσωματώθηκαν όλα τα καταστήματα, με την επωνυμία «Eurobank» στον ευρύτερο τομέα Retail Banking.

  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

  Η EFG Eurobank Ergasias έχει υλοποιήσει στρατηγικές πρωτοβουλίες προκειμένου να επεκταθεί σε συγκεκριμένες αγορές της Ν.Α. Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, το 2002 ο Όμιλος διεύρυνε τη συμμετοχή του στην Banc Post Ρουμανίας κατά 17%, ελέγχοντας πλέον το 36,25% του μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα περαιτέρω αγοράς που θα οδηγήσει σε συνολική συμμετοχή 45%. Ως εκ τούτου, η Banc Post Ρουμανίας ενοποιείται πλήρως στα αποτελέσματα του Ομίλού από το Νοέμβριο 2002. Στη Βουλγαρία, η EFG Eurobank Ergasias ελέγχει το 43% της Post Bank, την οποία και ενοποιεί με τη μέθοδο της καθαρής θέσης από το Σεπτέμβριο 2002. Τέλος, το Μάιο του 2002, η EFG Eurobank Ergasias εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για την εξαγορά ποσοστού συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο της Postbanka Σερβίας. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α’ εξάμηνο του 2003, καθώς αναμένονται οι εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών των δύο χωρών.

  ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.» ΚΑΙ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ.»

  Με στόχο τη ενίσχυση της θέσης της στη διαχείριση περιουσίας, η EFG Eurobank Ergasias ανακοίνωσε το Νοέμβριο του 2002 την πρόθεσή της να εξαγοράσει την «Επενδύσεις Εργασίας ΑΕΕΧ» και «Επενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ», δύο εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias κατέχει ήδη σήμερα ποσοστό 32% του μετοχικού κεφαλαίου της «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.E.X.» και 43% του μετοχικού κεφαλαίου της «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.». Η εξαγορά αναμένεται να αποδώσει θετικά αποτελέσματα, καθώς θα οδηγήσει σε βελτίωση της αποδοτικότητας και σε συνέργιες κόστους στον τομέα διαχείρισης περιουσίας και ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας.

  Με βάση τα IAS η εξαγορά της «Επενδύσεις Εργασίας Α.Ε.Ε.Χ.» αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάρτιο 2003 και η εξαγορά της «Επενδύσεις Αναπτύξεως Α.Ε.Ε.Χ.» το Σεπτέμβριο 2003. Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η εξαγορά της εταιρίας «Επενδύσεις Εργασίας» θα πραγματοποιηθεί με βάση ισολογισμό μετασχηματισμού της 7.11.2002. Επομένως, μετά την τυπική ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την «Επενδύσεις Εργασίας» τον Μάρτιο, θα δημοσιευθεί τελικός ισολογισμός του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias για το 2002 σύμφωνα με ΕΛΠ που θα ενσωματώνει την «Επενδύσεις Εργασίας» από 7.11.2002.

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

  Η EFG Eurobank Ergasias έχει από καιρό επιλέξει την ταυτόχρονη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της σύμφωνα τόσο με τα Διεθνή όσο και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, επικεντρώνοντας ωστόσο την ανάλυση των αποτελεσμάτων στις λογιστικές καταστάσεις κατά ΔΛΠ (IAS). Οι λογιστικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα κατά ΔΛΠ απεικονίζουν πληρέστερα την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη σύγκριση με πιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, τα ΕΛΠ επηρεάζονται κυρίως από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Σύμφωνα με σχετικό Νόμο, οι ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών οφείλουν να εφαρμόσουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από τις 31.12.2003.

  Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα μεγέθη του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias για το 2002 έχουν ως εξής:

  Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε € 24,5 δισ., από € 19,2 δισ. το 2001. Οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε € 13,4 δισ. από € 11 δισ. Οι Καταθέσεις ανήλθαν σε € 17 δισ. από € 15 δισ. στα τέλη του 2001. Τα Ίδια Κεφάλαια παρέμειναν στα € 1,9 δισ. Τα καθαρά Έσοδα από Τόκους (περιλαμβανομένων τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων και εξαιρουμένων κερδών ομολόγων) ανήλθαν σε € 724 εκ., από € 645 εκ., ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρείται άνω του 3%. Τα Βασικά Οργανικά Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες), ανήλθαν σε € 974 εκ. από € 904 εκ στα τέλη του 2001. Τα συνολικά Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε € 992 εκ. από € 974 εκ. Τα ενοποιημένα κέρδη πρό φόρων μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 271 εκ., από € 322 εκ. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 197 εκ., από € 201 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

  Βασικά μεγέθη Ομίλου EFG Eurobank Ergasias
  (IAS) (σε εκατ. €)
    2002  2001Μεταβολή
  Έτους %
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Σύνολο Ενεργητικού724.72319.199+28,8%
  Απαιτήσεις κατά πελατών713.34110.953+21,8%
  Υποχρεώσεις προς πελάτες716.94815.287+10,9%
  Ίδια Κεφάλαια1.8992.010-5,5%
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
  Καθαρά Έσοδα Τόκων721614+17,4%
  Καθαρά Έσοδα Προμηθειών250247+1,3%
  Βασικά Οργανικά Έσοδα972861+13,0%
  Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 1.005944+6,6%
  Οργανικά Κέρδη263246+6,9%
  Καθαρά Κέρδη προ φόρων μετά απόδικαιώματα μειοψηφίας276322-14,3%
  Καθαρά κέρδη μετά από φόρους& δικαιώματα μειοψηφίας 184206-10,4%

  1.Καθαρά Έσοδα από Τόκους και Προμήθειες μείον Λειτουργικά Έξοδα και Προβλέψεις2.Kλείσιμο της 26.02.033.Περιλαμβάνοντας την Telesis σε όλο το 2001 και χωρίς την Banc Post το 20024.Εξαιρουμένων συναλλαγών προς διακανονισμό5.Περιλαμβάνοντας την Telesis σε όλο το 2001 και χωρίς την Banc Post το 20026.Στοιχεία συνόλου αγοράς Σεπτεμβρίου 2002
  7.εξαιρουμένων συναλλαγών προς διακανονισμό

   
 •