Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Tα αποτελέσματα της ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα της ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2003. Η Εταιρεία παρουσίασε κέρδη (μετά φόρων) 18 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,076 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2002.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα της ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2003. Η Εταιρεία παρουσίασε κέρδη (μετά φόρων) 18 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,076 χιλ. ευρώ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2002.
Στις 31.03.2003 η μετοχή της Εταιρείας διαπραγματευόταν με discount 24.9% (εσωτερική αξία της μετοχής 2.53 ευρώ έναντι χρηματιστηριακής της αξίας 1.90 ευρώ). Από την αρχή του έτους μέχρι την 31.03.2003, η εσωτερική αξία της μετοχής της είχε παρουσιάσει μείωση κατά 9.8% ενώ η αντίστοιχη μείωση του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. ανήλθε σε 16.08%.
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2003, η Εταιρεία προέβη σε αναδιάρθρωση του μετοχικού της χαρτοφυλακίου και αύξηση της ρευστότητάς της. Η καθαρή αξία ενεργητικού της Εταιρείας κατά την 31.03.2003 ανερχόταν σε 81,410 χιλ. ευρώ και η συνολική υποαξία του χαρτοφυλακίου της σε 8,849 χιλ. ευρώ. Το καθαρό ενεργητικό της Εταιρείας ήταν τοποθετημένο κατά 56.39% σε εισηγμένες μετοχές, κατά 6.06% σε μη εισηγμένες μετοχές, κατά 0,96% σε μερίδια Α/Κ, κατά 3.30%τίτλους σταθερού εισοδήματος και το υπόλοιπο σε διάφορες μορφές βραχυπρόθεσμων καταθέσεων. Οι πέντε κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό της καθαρής αξίας του ενεργητικού ήταν: Τιτάν(κο) 7.09%, Coca Cola–3E 4.89%, Chipita 4.54%, Vodafon-Panafon 4.24% και Follie 4.23%.