Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2001

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2001Σύμφωνα με τα ελληνικά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IAS)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2001
Σύμφωνα με τα ελληνικά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IAS)

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α` τριμήνου 2001, σύμφωνα τόσο με Ελληνικά όσο και με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS). Για λόγους συγκρισιμότητας, τα μεγέθη που αφορούν στο α` τρίμηνο του 2000, αποτελούνται από συνενωμένα μεγέθη των πρώην τραπεζών EFG Eurobank και Εργασίας.Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2001, τα κέρδη προ φόρων μετά από δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias, ανήλθαν σε Δρχ. 40 δισ. ή 117 εκ.ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση (1%) έναντι του πρώτου τριμήνου του 2000. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου, ανήλθαν σε Δρχ. 30 δισ. ή 88 εκ.ευρώ αυξημένα κατά 23%, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2000.Τα καθαρά κέρδη του α` τριμήνου 2001, παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τα κέρδη των τριών προηγούμενων τριμήνων. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, η αύξηση των εσόδων από τη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς και την ανάπτυξη των εργασιών έχουν υπερκαλύψει τον περιορισμό των εσόδων από προμήθειες εργασιών που συνδέονται με το χρηματιστηριακό περιβάλλον. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά την τρέχουσα χρήση θα επιτρέψει στον Όμιλο να επιτύχει συνέργειες κόστους και εσόδων, οι οποίες θα καταστούν περισσότερο ορατές από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και κυρίως από το 2002.Η Αποδοτικότητα του μέσου Ενεργητικού (ROA), προ φόρων, ανήλθε στο 2,7% ενώ η Αποδοτικότητα μέσων Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) στο 22%. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά βελτιωμένοι σε σχέση με προηγούμενα τρίμηνα και συμβατοί με τους μεσοπρόθεσμους στόχους του Ομίλου. Το Καθαρό Περιθώριο Τόκων διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα άνω του 3%.Εξέλιξη βασικών μεγεθών κατά το α` τρίμηνο 2001
 • Αύξηση χορηγήσεων κατά 27% σε Δρχ. 2,9 τρισ. ή 8,4 δισ.ευρώ
 • Συνακόλουθη άνοδος του Ενεργητικού κατά 17% σε Δρχ. 6,3 τρισ. ή 18,6δισ.ευρώ
 • Αύξηση του Καθαρού Εσόδου Τόκων κατά 18% σε Δρχ. 54 δισ. ή 158 εκ.ευρώ (Σημειώνεται ότι κατά IAS η αύξηση είναι 36%, σε 145 εκ.ευρώ, κυρίως λόγω διαφοράς στην απεικόνιση των εσόδων των εταιρειών leasing και των κερδών ομολόγων).
 • Συγκράτηση της αύξησης του λειτουργικού κόστους, που αντανακλά την προσπάθεια για περαιτέρω αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου. Οι δαπάνες προσωπικού και τα έξοδα διοίκησης αυξάνονται με ρυθμό χαμηλότερο του 8%. Από την άλλη πλευρά το λειτουργικό κόστος επιβαρύνεται σημαντικά με αποσβέσεις επενδύσεων σε τεχνολογία και ανάπτυξη υποδομών που αποσκοπούν σε βελτίωση της παραγωγικότητας σε μακροπρόθεσμη βάση.
 • Υποχώρηση των εσόδων από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε Δρχ. 19,1 δισ. ή 56 εκ.ευρώ λόγω της αδυναμίας της κεφαλαιαγοράς κατά τους πρώτους μήνες του 2001, ιδιαίτερα σε σύγκριση με το πολύ καλό αντίστοιχο χρηματιστηριακό τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2000, που είχε χαρακτηρισθεί από σημαντικά υψηλότερα επίπεδα τιμών και συναλλακτικής δραστηριότητας.
 • Τα Λειτουργικά Έσοδα προέρχονται κατά 83% από οργανικές πηγές, αφήνοντας περιθώρια για σημαντική βελτίωση όταν ανακάμψει η κεφαλαιαγορά.
 • Το σύνολο των καταθέσεων ανήλθε στις 31/3/2001 σε Δρχ. 5,1 τρισ. ή 15 δισ.ευρώ
 • Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε Δρχ. 633 δισ ή 1,9 δισ.ευρώ ενώ με τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανέρχονται σε Δρχ. 727 δισ. ή 2,1 δισ.ευρώ
 • Ο δείκτης φερεγγυότητας παραμένει από τους υψηλότερους στην αγορά και ξεπερνά το 14,6%. Ο υψηλός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι ενδεικτικός της δυνατότητας για συνέχιση της ταχύρυθμης ανάπτυξης χωρίς να είναι αναγκαία η άντληση νέων κεφαλαίων από τους μετόχους.Συνεχίζεται η αύξηση μεριδίων αγοράς.
  Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2001 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2000, η EFG Eurobank Ergasias πέτυχε περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς σε στρατηγικούς τομείς. Έτσι :
 • Στην καταναλωτική πίστη, το μερίδιο αγοράς έφθασε το 26% από 23,5% το Μάρτιο 2000.
 • Στη στεγαστική πίστη, το μερίδιο αγοράς ξεπέρασε το 17% από 14,5% το Μάρτιο 2000.
 • Στα αμοιβαία κεφάλαια ξεπέρασε το 19% από 15% και καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην αγορά.
 • Στις χρηματιστηριακές συναλλαγές έφθασε το 6% από 4,4% το Μάρτιο 2000.
 • Στις αναδοχές για την εισαγωγή εταιριών στο ΧΑΑ, ο Όμιλος πρωταγωνίστησε στην ανάκαμψη των Δημοσίων Εγγραφών αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές της αγοράς.
  ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-EUROBANK
  Προχωρεί η οργανική συγχώνευση των πρώην Τραπεζών Eurobank και Εργασίας σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Ισχυροποιήθηκε η οργανωτική και διοικητική δομή του δικτύου της πρώην Τράπεζας Εργασίας και διαμορφώθηκε μια ισχυρή ομάδα 100 μεγάλων καταστημάτων επιφορτισμένων με την πώληση όλων των προϊόντων της EFG Eurobank Ergasias. Μεγάλη έμφαση δίδεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών και ιδίως στην ανάπτυξη των σταυροειδών πωλήσεων, ενώ ενισχύεται η διαδικασία παρακολούθησης του προϋπολογισμού.
  ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ TELESIS ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Στις 6 Απριλίου 2001, τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων ενέκριναν τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των δυο Τραπεζών, την οποία είχαν προτείνει οι Διοικήσεις τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας συγχώνευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σχέση ανταλλαγής που ενεκρίθη από τα Διοικητικά Συμβούλια, ορίστηκε σε 2,2 μετοχές Telesis Τράπεζας Επενδύσεων για κάθε 1 μετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Η απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων θα τεθεί προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των δύο Τραπεζών που θα συγκληθούν εντός των επομένων μηνών. Επίσης, η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης όλων των αναγκαίων αδειών των αρμόδιων αρχών.
 •