Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα επενδυτικά προγράμματα από την EFG Eurobank Ergasias

Τρία νέα επενδυτικά προγράμματα που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες πελατών ανάλογα με το επενδυτικό τους προφίλ προσφέρει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias από το δίκτυο καταστημάτων Eurobank και Ergasias.
Τρία νέα επενδυτικά προγράμματα που απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες πελατών ανάλογα με το επενδυτικό τους προφίλ προσφέρει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias από το δίκτυο καταστημάτων Eurobank και Ergasias. Τα νέα προγράμματα έχουν ως εξής:
PRIME ΥΨΗΛΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Πρόκειται για επενδυτικό πρόγραμμα συντηρητικού χαρακτήρα, ευέλικτης διαχείρισης που προσφέρει σταθερά ικανοποιητικές αποδόσεις και δυνατότητα για τον πελάτη να λαμβάνει μέρος από τις υπεραξίες ως εισόδημα όποτε το επιθυμεί. Η επενδυτική του σύνθεση αποτελείται από συντηρητικό συνδυασμό Αμοιβαίων Κεφαλαίων Eurobank και συγκεκριμένα από Αμοιβαία Κεφάλαια Ομολογιακά και Διαχείρισης Διαθεσίμων. Ο πελάτης ενημερώνεται για την πορεία της επένδυσης του με μηναίο Statement και απολαμβάνει μηδενικές προμήθειες συμμετοχής, εξόδου και μεταφοράς.
PRIME ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ
Πρόκειται για επενδυτικό πρόγραμμα αναπτυξιακού χαρακτήρα που αποσκοπεί μεσοπρόθεσμα σε υψηλές αποδόσεις με ήπιες διακυμάνσεις μέσω διασποράς των τοποθετήσεων του σε Ομόλογα και Μετοχές αξιόλογων εταιριών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η επενδυτική του σύνθεση αποτελείται από συνδυασμό Αμοιβαίων Κεφαλαίων Eurobank, Ομολογιακών και Μετοχικών. Ο πελάτης ενημερώνεται για την πορεία της επένδυσης του με εξαμηνιαίο Statement και απολαμβάνει μηδενικές προμήθειες συμμετοχής, μεταφοράς και χαμηλές ή μηδενικές προμήθειες εξόδου.Επιπλέον παρέχονται δωρεάν καλύψεις που διασφαλίζουν τον διπλασιασμό του κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας ζωής του δικαιούχου του προγράμματος.
PRIME ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Πρόκειται για επενδυτικό πρόγραμμα αποταμιευτικού χαρακτήρα που παρέχει την δυνατότητα συγκέντρωσης αξιόλογου κεφαλαίου μέσω μικρών τακτικών και έκτακτων καταβολών ως εξής:
  • Σύνταξη, εφ άπαξ ποσό
  • Εξασφάλιση οικογένειας
  • Αποκατάσταση παιδιών

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας καταβολής ανέρχεται σε 25.000 δρχ. και η επενδυτική του σύνθεση αποτελείται από Μικτά Α/Κ Εσωτερικού. Ο πελάτης ενημερώνεται για την πορεία της επένδυσης του με ετήσιο Statement και απολαμβάνει μηδενικές προμήθειες συμμετοχής, μεταφοράς και χαμηλές ή μηδενικές προμήθειες εξόδου. Επιπλέον παρέχονται δωρεάν καλύψεις που διπλασιάζουν την αξία του επενδεδυμένου κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας ζωής του δικαιούχου του προγράμματος και πρόσθετες παροχές που ανέρχονται σε αξία στο διπλάσιο των συνολικών καταβολών του προηγούμενου του συμβάντος έτους. Τέλος, το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής που τελικά ισοδυναμεί με επιπλέον απόδοση στην τριετία έως 10,625%, ανάλογα με την φορολογική κλίμακα όπου εντάσσεται ο δικαιούχος.
Και τα τρία προγράμματα απολαμβάνουν την ευέλικτη διαχείριση της Τράπεζας καθώς ειδικοί αποφασίζουν την σύνθεση του χαρτοφυλακίου του προγραμμάτων και επεμβαίνουν έγκαιρα ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα των αγορών προς όφελος των επενδυτών, λειτουργώντας πάντοτε σύμφωνα με τον χαρακτήρα του κάθε προγράμματος.