Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

TELESIS

Οι Διοικήσεις των Τραπεζών EFG Eurobank Ergasias ΑΕ και της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ ανακοινώνουν ότι θα προτείνουν στα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια τη συγχώνευση με απορρόφηση των δύο Τραπεζών με ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού την 31.12.2000 και απορροφούσα την EFG Eurobank Ergasias.

Οι Διοικήσεις των Τραπεζών EFG Eurobank Ergasias ΑΕ και της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ ανακοινώνουν ότι θα προτείνουν στα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια τη συγχώνευση με απορρόφηση των δύο Τραπεζών με ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού την 31.12.2000 και απορροφούσα την EFG Eurobank Ergasias. Η σχέση ανταλλαγής που οι διοικήσεις των δύο Τραπεζών κρίνουν δίκαιη και εύλογη και που θα προτείνουν στα Διοικητικά Συμβούλια είναι 2,2 μετοχές Telesis προς 1 μετοχή EFG Eurobank Ergasias. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Τραπεζών και των αντιστοίχων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, που θα κληθούν να αποφασίσουν, μετά από την εκτίμηση δύο ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων, για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής. Επίσης, τελεί υπό την αίρεση της έκδοσης όλων των αναγκαίων αδειών των αρμοδίων αρχών.
Με δεδομένη την τιμή κλεισίματος της 16.3.2001 της μετοχής της EFG Eurobank Ergasias σε 19,7 Ευρώ και την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής, η τιμή της μετοχής της Telesis αντιστοιχεί σε 8,95 Ευρώ.H Telesis κατέχει ισχυρή θέση στην εξειδικευμένη αγορά της επενδυτικής τραπεζικής και υπηρεσιών με σύγχρονη τεχνογνωσία και υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό. Με τη συνένωση των δύο Τραπεζών και των θυγατρικών τους, ενισχύεται περαιτέρω η ηγετική θέση του διευρυμένου Ομίλου EFG Eurobank Ergasias στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής, χρηματιστηριακών συναλλαγών, παραγώγων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών. Διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη νέων δικτύων πωλήσεων επενδυτικών και χρηματιστηριακών προϊόντων, ισχυρότερη παρουσία στις ευρωπαϊκές αγορές σε συνεργασία με την Deutsche Bank και παροχή ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ελληνική επιχείρηση, τον θεσμικό επενδυτή, τον πελάτη του Private Banking, καθώς και επέκταση στην Βαλκανική περιφέρεια στις παραπάνω δραστηριότητες. Ο νέος διευρυμένος Όμιλος EFG Eurobank Ergasias θα κατέχει ηγετική θέση στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, στην επενδυτική τραπεζική, στις αναδοχές, με σύγχρονη υποδομή για ανάπτυξη των ηλεκτρονικών και διεθνών συναλλαγών κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς. Το ισχυρότερο ανταγωνιστικό στοιχείο είναι η ποιότητα των στελεχών των δύο Οργανισμών που συλλογικά θα υλοποιήσουν μία σύγχρονη στρατηγική ανάπτυξης και κερδοφορίας.
Μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως ο κ. Βίκτωρ Ασσέρ θα αναλάβει Διευθύνων Σύμβουλος της ενιαίας ΑΧΕ, με Γενική Διευθύντρια την κα. Αθηνά Δεσύπρη, και ο κ. Βίκτωρ Πιζάντε και η κα. Μαρίνα Εφραίμογλου Διευθύνοντες Σύμβουλοι στην EFG Finance ΑΕ που θα μετονομασθεί σε EFG Telesis Finance ΑΕ. Ο κ. Νικόλαος Β. Καραμούζης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias και πρόεδρος της EFG Telesis Finance και της νέας Χρηματιστηριακής, θα έχει την ευθύνη εποπτείας των παραπάνω χώρων.