Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποτελέσματα Χρήσης 2000

Αποτελέσματα Χρήσης 2000
  • Οργανικά Κέρδη Δρχ. 115 δισ. έναντι Δρχ. 108 δισ. το 1999 - αύξηση 7%
  • Μέρισμα Δρχ. 180 ανά μετοχή, έναντι Δρχ. 154 το 1999 - αύξηση 17%
 • Καθαρά προ φόρων κέρδη ύψους Δρχ. 131 δισ. παρουσίασε ο Όμιλος EFG Eurobank Ergasias για τη χρήση 2000, έναντι Δρχ. 173 δισ. το 1999, (η μείωση κατά 24% οφείλεται στη μη επανάληψη εφάπαξ χρηματοοικονομικών και εκτάκτων αποτελεσμάτων που υπήρχαν στη χρήση 1999).

  Εντούτοις, κατά το 2000 συνεχίστηκε η υψηλή οργανική κερδοφορία με οργανικά κέρδη του Ομίλου, χωρίς τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, ύψους Δρχ. 115 δισ. έναντι Δρχ. 108 δισ. (αύξηση κατά 7%).

  Η υψηλή οργανική κεδοφορία του Ομίλου επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος Δρχ. 180 ανά μετοχή, αυξημένου κατά 17% (έναντι Δρχ. 154 που ήταν το μέρισμα για το 1999 των πρώην Τραπεζών Εurobank και Εργασίας, λαμβανομένων υπόψιν και των δωρεάν μετοχών που εδόθησαν στη χρήση 2000), με αποτέλεσμα η μερισματική απόδοση να ανέρχεται σε 2,6%. Σημειώνεται ότι ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου παραμένει ιδιαίτερα υψηλός στο 17%.

  Από το δημοσιευόμενο ισολογισμό προκύπτει σημαντική βελτίωση της ποιότητας της κερδοφορίας, με περαιτέρω ενίσχυση της συνεισφοράς των οργανικών εσόδων στο σύνολο των λειτουργικών εσόδων από 78% σε 82%. Η βελτίωση αυτή αντανακλά κυρίως τη σημαντική αύξηση των μεριδίων αγοράς σε στρατηγικούς τομείς υψηλής κερδοφορίας και ανάπτυξης.

  Η Αποδοτικότητα του Ενεργητικού προ φόρων (ROA) του Ομίλου ανήλθε σε 2,5% και ήταν η υψηλότερη του κλάδου. Η Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) προ φόρων του Ομίλου ανήλθε σε 20%.

  Ειδικότερα:

 • Τα Οργανικά Έσοδα, χωρίς τις χρηματοοικονομικές πράξεις, ανήλθαν σε Δρχ. 332 δισ., (αύξηση κατά 18% έναντι του 1999).
 • Τα Καθαρά Έσοδα Τόκων του Ομίλου παρουσίασαν μεγάλη άνοδο κατά 29% και ανήλθαν σε Δρχ 188 δισ., αντανακλώντας την άνοδο των χορηγήσεων κατά 34% και την επίτευξη καθαρού περιθωρίου επιτοκίου άνω του 3%. Τα Έσοδα Προμηθειών ανήλθαν σε Δρχ. 94 δισ. παρουσιάζοντας μείωση 8% λόγω της ιδιαίτερα αρνητικής χρηματιστηριακής συγκυρίας. Συνεισέφεραν ωστόσο το 27% των συνολικών εσόδων.
 • Ο δείκτης αποτελεσματικότητας ανήλθε σε 54%, επίπεδο ικανοποιητικό σε διεθνή σύγκριση, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η ποιότητα και διατηρησιμότητα των εσόδων. Σημειώνεται ότι η ενοποίηση της Τράπεζας Κρήτης από 30.6. 99 έχει σαν αποτέλεσμα την μερική μόνο αποτύπωση του κόστους κατά το 1999 και διογκώνει αντίστοιχα τους δείκτες αύξησης του κόστους κατά τη χρήση 2000. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί κατά 17%. Η αύξηση του λειτουργικού κόστους το 2000 αντανακλά την επέκταση του Ομίλου σε νέες δραστηριότητες καθώς και τις επενδύσεις σε νέα δίκτυα διανομής. Από την τρέχουσα χρήση η ολοκλήρωση της συγχώνευσης των πρώην τραπεζών Eurobank και Εργασίας θα οδηγήσει στη συγκράτηση του κόστους με ουσιαστική βελτίωση των δεικτών αποτελεσματικότητας του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias.
 • Τα Οργανικά Κέρδη του Ομίλου ανήλθανσε Δρχ. 115 δισ. (αύξηση κατά 7% έναντι του 1999).
 • Τα Κέρδη προ Φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε Δρχ. 131 δισ. έναντι Δρχ. 173 δισ. το 1999, λόγω της μη επανάληψης των εφάπαξ χρηματοοικονομικών και έκτακτων αποτελεσμάτων που υπήρχαν στη χρήση 1999.
 • Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου, ανήλθε σε Δρχ. 5.689 δισ. (αύξηση κατά 13%), που οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση κατά 34% των χορηγήσεων που ανήλθαν σε Δρχ. 2.773 δισ. αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη δυναμική οργανική ανάπτυξη του Ομίλου καθώς και τη συνεχή διεύρυνση των μεριδίων αγοράς σε όλους του τομείς δραστηριότητας. Παράλληλα, το σύνολο των καταθέσεων ανήλθε στα τέλη του 2000 σε Δρχ. 4.280 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11%.
 • Τα καθαρά Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε Δρχ. 693 δισ. ενώ χωρίς τα δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται σε Δρχ. 606 δισ. που είναι μία από τις ισχυρότερες κεφαλαιακές θέσεις στην Ελληνική αγορά.
 • Το συνολικό μέρισμα που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε Δρχ. 53 δισ. και αντιστοιχεί σε Δρχ. 180 ανά μετοχή, υψηλότερο κατά 17% από το συνολικό μέρισμα χρήσης 1999 των πρώην τραπεζών Eurobank και Εργασίας αθροιστικά.
 • Ο δείκτης φερεγγυότητας παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 17%.

  Σημαντική αύξηση μεριδίων αγοράς.

  Κατά το 2000, η EFG Eurobank Ergasias παρουσίασε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και σημαντική αύξηση των μεριδίων αγοράς ιδιαίτερα σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Έτσι :

 • Στις χορηγήσεις, το μερίδιο αγοράς εκτιμάται ότι ξεπέρασε το 11,5% από 10,5% στις 31/12/1999.
 • Στα αμοιβαία κεφάλαια έφθασε το 18% από 14% στα τέλη του 1999. Ειδικώς στα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν στο εξωτερικό το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 40%.
 • Στην καταναλωτική πίστη εκτιμάται ότι ανήλθε στο 26% από 23% στις 31/12/1999.
 • Στη στεγαστική πίστη εκτιμάται ότι ανήλθε στο 17% από 13,7% στις 31/12/1999.
 • Στις αναδοχές για την εισαγωγή εταιριών στο ΧΑΑ ξεπέρασε το 19% της αγοράς από 13% στο τέλος του 1999.
 • Στις χρηματιστηριακές συναλλαγές το μερίδιο αγοράς πλησίασε στο 6% από 4% στο τέλος του 1999.

  Η βελτίωση της ποιότητας της κερδοφορίας του 2000 και η ενίσχυση των μεριδίων στα ταχύτερα αναπτυσσόμενα και πλέον κερδοφόρα τμήματα της αγοράς αποτελεί βάση για περαιτέρω βελτίωση της Αποδοτικότητας τόσο του Ενεργητικού όσο και των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου, ενώ οι συνέργειες από τη συγχώνευση τόσο στο κόστος όσο και στα έσοδα θα καταστούν ορατές από το δεύτερο εξάμηνο του 2001.

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (σε δισ. δρχ.)

  ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS 2000 1999 Δ%
  Σύνολο Ενεργητικού5.689 5.046 13%
  Χορηγήσεις2.773 2.074 34%
  Καταθέσεις4.280 3.849 11%
  Συνολικά Ίδια Κεφάλαια694 689 1%
  Καθαρά Έσοδα Τόκων188 146 29%
  Έσοδα Προμηθειών94 103 -8%
  Οργανικά Έσοδα (χωρίς χρηματοικονομικά)332 282 18%
  Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα13 38 -65%
  Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων345 320 8%
  Οργανικά Κέρδη (χωρίς χρηματοικονομικά)115 108 7%
  Λειτουργικά Κέρδη128 145 -12%
  Κέρδη προ Φόρων131 173 -24%
  Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας81 104 -22%
   
  ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS 2000 1999 Δ %
  Σύνολο Ενεργητικού5.245 4.707 11%
  Χορηγήσεις2.661 1.664 60%
  Καταθέσεις4.235 3.676 15%
  Ίδια Κεφάλαια597 576 4%
  Καθαρά Έσοδα Τόκων179 143 25%
  Έσοδα Προμηθειών74 75 -1%
  Οργανικά Έσοδα (χωρίς χρηματοικονομικά)275 232 19%
  Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα1 15 -92%
  Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων276 246 12%
  Οργανικά Κέρδη (χωρίς χρηματοικονομικά)102 86 19%
  Λειτουργικά Κέρδη103 100 3%
  Κέρδη προ Φόρων107 129 -17%
  Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους 75 88 -16%

  Επισημαίνεται ότι για λόγους συγκρισιμότητας, τα μεγέθη του 1999 αφορούν συνενωμένα μεγέθη των ενοποιημένων ισολογισμών της Τράπεζας EFG Eurobank και της Τράπεζας Εργασίας. -