Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.6.2015

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (Τράπεζα)ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 26 Ιουνίου 2015, παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.444.994.718 μετοχές επί 9.499.809.184 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Νόμο 3864/2010, όπως ισχύει, στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, δεν συνυπολογίζονται 5.208.067.358 κοινές μετοχές της Τράπεζας που ανήκουν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 4.6.2015 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2014, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 1ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.383.864.652 (56,67% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 5.380.228.658

- Κατά: 3.635.994

 • Αριθμός αποχών: 61.130.066

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 2ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.381.432.316 (56,65% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 5.377.258.480

- Κατά: 4.173.836

 • Αριθμός αποχών: 63.562.402

3. Ενέκρινε την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών «ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία» (PwC) ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) για τη χρήση 2015. Η σχετική αμοιβή της PwC για το 2015 για την Τράπεζα και τις θυγατρικές της θα είναι χαμηλότερη τουλάχιστον κατά 7% από την σχετική αμοιβή της PwC για το 2014.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 3ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.390.377.464 (56,74% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 5.382.722.926

- Κατά: 7.654.538

 • Αριθμός αποχών: 54.617.254

4. Ενέκρινε την εκλογή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Stephen L. Johnson, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Josh P. Seegopaul, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 13ης Μαΐου 2015, με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας των υπολοίπων μελών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 4ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.390.377.464 (56,74% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 5.386.884.716

- Κατά: 3.492.748

 • Αριθμός αποχών: 54.617.254

5. Ενέκρινε την παράταση της θητείας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι το 2018, ήτοι μέχρι τις 27.6.2018, παρατεινόμενης της θητείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 5ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.391.058.552 (56,75% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 4.871.896.968

- Κατά: 519.161.584

 • Αριθμός αποχών: 53.936.166

6. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2014, σύμφωνα με την έγκριση της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015, σύμφωνα και με τις ρυθμίσεις των νόμων 3016/2002, 3723/2008 και 3864/2010.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 6ο θέμα είχαν ως εξής:

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.389.844.097 (56.74% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

- Υπέρ: 5.385.670.261

- Κατά: 4.173.836

 • Αριθμός αποχών: 55.150.621