Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Infoquest

Ο Όμιλος EFG Eurobank Ergasias στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των θυγατρικών εταιρειών του με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς αυτών, ανακοίνωσε την απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής της εταιρείας Infoquest, ήτοι ποσοστό 20,01%, στην εταιρεία Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε. Η λογιστική αξία του ως άνω ποσοστού στις 30.06.01 ήταν Δρχ 3,8 δισ και η συμφωνηθείσα τιμή, βασισμένη σε αποτίμηση διεθνούς λογιστικού οίκου, είναι Δρχ 5,2 δισ. δηλαδή η σχέση τιμής προς λογιστική αξία ανέρχεται σε 1 προς 1,4.

Ο Όμιλος EFG Eurobank Ergasias στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των θυγατρικών εταιρειών του με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς αυτών, ανακοίνωσε την απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής της εταιρείας Infoquest, ήτοι ποσοστό 20,01%, στην εταιρεία Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε. Η λογιστική αξία του ως άνω ποσοστού στις 30.06.01 ήταν Δρχ 3,8 δισ και η συμφωνηθείσα τιμή, βασισμένη σε αποτίμηση διεθνούς λογιστικού οίκου, είναι Δρχ 5,2 δισ. δηλαδή η σχέση τιμής προς λογιστική αξία ανέρχεται σε 1 προς 1,4. Μετά την ανωτέρω αγορά, η συμμετοχή της Τράπεζας στην εταιρεία Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε. ανέρχεται στο 90,25% του μετοχικού κεφαλαίου της.
Παράλληλα, ο Όμιλος EFG Eurobank Ergasias δρομολογεί τις διαδικασίες συγχώνευσης των θυγατρικών του εταιρειών Leasing που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης δηλαδή των Εταιρειών EFG Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Εργασίας Α.Ε..