Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Οργανικά έσοδα, ύψους Δρχ. 235 δισ., αυξημένα κατά 12%, έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, και χωρίς τις χρηματοοικονομικές πράξεις, παρουσιάζει κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2000 η EFG Eurobank Ergasias.
Οργανικά έσοδα, ύψους Δρχ. 235 δισ., αυξημένα κατά 12%, έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, και χωρίς τις χρηματοοικονομικές πράξεις, παρουσιάζει κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2000 η EFG Eurobank Ergasias. Τα αντίστοιχα οργανικά κέρδη του Ομίλου ανέρχονται σε Δρχ. 85 δισ. το εννεάμηνο του 2000 σημειώνοντας αύξηση κατά 5%, ενώ, τα οργανικά κέρδη της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 26% και ανήλθαν σε Δρχ. 76 δισ.
Η βελτίωση αυτή οφείλεται:
 • Στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, κατά 21%
 • Στην αύξηση των εσόδων από προμήθειες κατά 4%, παρά την αρνητική χρηματιστηριακή συγκυρία
 • Στη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα, άνω του 3%, του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου. Την ίδια περίοδο, τα καθαρά, πρό φόρων, κέρδη του Oμίλου ανήλθαν σε Δρχ. 96 δισ. έναντι Δρχ. 120 δισ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 1999, λόγω της μη επανάληψης των εφάπαξ χρηματοοικονομικών και έκτακτων αποτελεσμάτων που υπήρχαν στη χρήση του 1999 και λόγω της παρουσιαζόμενης αύξησης του κόστους από τη συγχώνευση.Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου, ανήλθε σε Δρχ. 5.624 δισ. με αύξηση κατά 22%, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική οργανική ανάπτυξη του Ομίλου και τη συνεχή διεύρυνση των μεριδίων αγοράς, παρόλο που τα θετικά αποτελέσματα από τη συγχώνευση θα πολλαπλασιαστούν από το 2001 και μετά.Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών στο 9μηνο 2000
  Πέραν της αύξησης του ενεργητικού κατά 22%, το σύνολο των καταθέσεων ανήλθε στις 30/9/2000 σε Δρχ. 4.166 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26%, ενώ ακόμη πιο σημαντική αύξηση της τάξεως του 43% παρουσίασαν οι χορηγήσεις που ανήλθαν σε Δρχ. 2.670 δισ. Επίσης, τα ίδια κεφάλαια σε επίπεδο Ομίλου, προσεγγίζουν τα Δρχ. 701 δισ., ενώ με τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανέρχονται σε Δρχ. 810 δισ., και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα. Ο δείκτης φερεγγυότητας είναι από τους υψηλότερους διεθνώς και ξεπερνά το 18%.Σημαντική αύξηση μεριδίων της αγοράς
  Κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2000, η EFG Eurobank Ergasias παρουσίασε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και σημαντική αύξηση των μεριδίων αγοράς σε όλους τους τομείς. Έτσι:
 • Στις χορηγήσεις, το μερίδιο αγοράς ανήλθε σε 12% από 10,5% στις 31/12/1999.
 • Στα αμοιβαία κεφάλαια ξεπέρασε το 17% από 14% στα τέλη του 1999. Ειδικώς στα αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν στο εξωτερικό το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 40%.
 • Στην καταναλωτική πίστη ξεπέρασε το 25% από 23% στις 31/12/1999.
 • Στη στεγαστική πίστη έφθασε στο 17,5% από 13,7% στις 31/12/1999.
 • Στις αναδοχές για την εισαγωγή εταιριών στο ΧΑΑ έφθασε στο 19,2% της αγοράς από 13% στο τέλος του 1999.
 • Στις χρηματιστηριακές συναλλαγές το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 5,5% από 4% στο τέλος του 1999. Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2000
  Αναλυτικά, όσον αφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2000, και τον ιδιαίτερα υψηλό δείκτη αποδοτικότητας του ενεργητικού που είναι 2,7%, σημειώνονται τα ακόλουθα:
 • Τα οργανικά έσοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικών πράξεων, παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 12%, και ανέρχονται σε Δρχ. 235 δισ. στο εννεάμηνο του 2000, από Δρχ. 209 δισ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 1999.
 • Η ποιότητα των εσόδων του Ομίλου βελτιώθηκε σημαντικά καθώς το ποσοστό των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες ως προς τα ολικά έσοδα εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 80% στο εννεάμηνο του 2000, έναντι 75% το αντίστοιχο διάστημα του 1999.
 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 21% και ανήλθαν σε Δρχ. 124 δισ., στοιχείο που υποδηλώνει την ικανότητα του Ομίλου να πραγματοποιεί οργανικά έσοδα, παρά την όξυνση του ανταγωνισμού και τις δεσμεύσεις που ήταν υποχρεωμένες να καταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η EFG Eurobank Ergasias διατήρησε το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (net interest margin) σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα άνω του 3%.
 • Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες είναι αυξημένα κατά 4%, παρά την κακή χρηματιστηριακή συγκυρία των πρώτων 9 μηνών του έτους και παρά το γεγονός ότι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 1999 περιλαμβάνει το πολύ καλό τρίτο χρηματιστηριακό τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 1999. Η ανάλυση αυτή αποδεικνύει τόσο τη συνεχιζόμενη αύξηση των μεριδίων αγοράς όσο και την ικανότητα της Τράπεζας να δημιουργεί και να διαθέτει νέα προιόντα και υπηρεσίες. Ειδικότερα, τα έσοδα από εργασίες επενδυτικής τραπεζικής (investment banking) στα πλαίσια της διεύρυνσης των εργασιών της Τράπεζας προς νέους ιδιαίτερα κερδοφόρους τομείς, έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα έσοδα που προκύπτουν στον ίδιο τομέα για την αντίστοιχη περίοδο του 1999.
 • Τα οργανικά κέρδη του Ομίλου παρουσιάζουν μείωση της τάξεως του 5% και ανέρχονται σε Δρχ. 105 δισ. το εννεάμηνο του 2000 από Δρχ. 110 δισ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 1999. Αφαιρουμένων, όμως των χρηματοοικονομικών πράξεων, τα οργανικά κέρδη του Ομίλου ανέρχονται σε Δρχ. 85 δισ. το εννεάμηνο του 2000 σημειώνοντας αύξηση κατά 5%, από Δρχ. 81 δισ. το αντίστοιχο διάστημα του 1999, ενώ τα οργανικά κέρδη της Τράπεζας ανήλθαν σε Δρχ. 76 δισ. σημειώνοντας αύξηση κατά 26% έναντι του ιδίου διαστήματος του 1999. Επισημαίνεται οτι στις συγκρίσεις που προηγήθηκαν, τα μεγέθη που αφορούν στις 30/9/1999 αποτελούνται από μεγέθη της Τράπεζας EFG Eurobank και της Τράπεζας Εργασίας. Αυτό γίνεται για λόγους συγκρισιμότητας με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2000 και καλύτερης απεικόνισης της οργανικής ανάπτυξης της νέας Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. 10/11/2000Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και διανομή δωρεάν, 3 νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές, προχωρά η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias μετά την έγκριση από τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, της σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου.Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας είναι ύψους Δρχ. 57,36 δισ. και θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 67.491.136 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δρχ. 850 εκάστη. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias θα ανέρχεται σε Δρχ. 248.592.351.500 και θα διαιρείται σε 292.461.590 μετοχές με ονομαστική αξία Δρχ. 850 εκάστη. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση θα γνωστοποιηθεί δια του Τύπου.Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενέκρινε και την εκλογή του κ. Παναγιώτη Κ. Λαμπρόπουλου στο Διοικητικό Συμβούλιο στη θέση του αποχωρήσαντος κ. Χ. Σορώτου.
  Η Διοίκηση της Τράπεζας ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση και τις ενέργειές της σε εφαρμογή απόφασης της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης για την αγορά ιδίων μετοχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, για το διάστημα 14.6.2000 - 10.11.2000 έχουν αγοραστεί από την EFG Eurobank Ergasias 1.250.140 μετοχές της με μέση τιμή αγοράς Δρχ. 9.248. εκάστη.
 •