Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κεφαλαιακές ανάγκες βάσει της Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (Eurobank) ενημερώθηκε στις 6.3.2014 από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) σχετικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών της αναγκών, όπως αυτές προέκυψαν από την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 2013-2016. Για την άσκηση αυτή ελήφθησαν υπόψη οι εκτιμώμενες ζημιές δανειακών χαρτοφυλακίων και η εκτιμώμενη μελλοντική δυνατότητα των τραπεζών για σχηματισμό εσωτερικού κεφαλαίου.

Το Δ.Σ. της Eurobank έχει ήδη συγκληθεί για να αποφασίσει, σε συνεργασία με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για ποσό που θα καλύπτει πλήρως τις βασικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας, οι οποίες στο βασικό σενάριο της ως άνω άσκησης ανέρχονται σε €2.945 εκατ.

Η Eurobank θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις εξελίξεις σε σχέση με τα ανωτέρω.