Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001

30% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 3,5% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
30% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 3,5% ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοίνωσε ενοποιημένα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2001 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Υπάρχουν οριακές διαφορές στα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου του 2001 με βάση τα Δ.Λ.Π έναντι των αντιστοίχων με βάση τα Ε.Λ.Π. Στο πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους (2000), οι διαφορές αυτές ήταν πιο ουσιώδεις και οφείλονταν, μεταξύ άλλων, σε διαφορές στην μεθοδολογία ενοποίησης της πρώην Τράπεζας Κρήτης και αποτίμησης του εμπορικού χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων. Όλα τα μεγέθη και οι ρυθμοί μεταβολής που αναφέρονται παρακάτω είναι με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, σύμφωνα με τη επικρατούσα διεθνή πρακτική. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2001:Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου της EFG Eurobank Ergasias ανήλθαν σε Δρχ 64 δισ. ή € 188 εκ. Τα προ φόρων κέρδη που αναλογούν στους μετόχους του Oμίλου, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 3,5% και ανήλθαν σε Δρχ 61,5 δισ. ή € 181 εκ., από Δρχ 59,4 δισ. ή € 174 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2000. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Δρχ 42 δισ. ή € 123 εκ., από Δρχ 33 δισ. ή € 97 εκ. αυξημένα κατά 28% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 24,4% σε Δρχ 7 τρισ. ή € 20,5 δισ., από Δρχ 5.6 τρισ. ή € 16.4 δισ. αντανακλώντας την ισχυρή αύξηση του όγκου εργασιών. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση κατά 30% των Χορηγήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε Δρχ 3,2 τρισ. ή € 9,4 δισ. από Δρχ 2,5 τρισ. ή € 7,2 δισ. , και στην αύξηση κατά 30% των Καταθέσεων οι οποίες ξεπέρασαν τα Δρχ 5,3 τρισ. ή € 15,6 δισ. από Δρχ 4,1 τρισ. ή € 12,0 δισ. στα τέλη του Α΄ εξαμήνου του 2000. Τα βασικά Οργανικά Έσοδα, αποτελούμενα από τα καθαρά έσοδα από τόκους και τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, αυξήθηκαν κατά 8,2% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2000, και ανήλθαν σε Δρχ 136 δισ. ή € 400 εκ., από Δρχ 126 δισ. ή € 370 εκ., συνεισφέροντας κατά 85% στα συνολικά Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου. Η σημαντική αύξηση κατά 24% των καθαρών εσόδων από τόκους σε Δρχ 99,5 δισ. ή € 292 εκ. υπερκέρασε τη μείωση κατά 20% των καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες που ανήλθαν σε Δρχ 37 δισ. ή € 108 εκ. από Δρχ 46 δισ. ή € 135 εκ. στο Α΄ εξάμηνο του 2000. Τα συνολικά Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,5% και ανήλθαν σε Δρχ 160 δισ. ή € 469 εκ. από Δρχ 154 δισ. ή € 453 εκ στο Α΄ εξάμηνο του 2000. Η αποδοτικότητα των μέσων ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (ROE) υπερέβη το 18%, ενώ η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού προ φόρων (ROA) ήταν 2,0%. Το Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου διατηρήθηκε άνω του 3%, κυρίως λόγω της σύνθεσης του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου. Εξέλιξη βασικών μεγεθών Ομίλου κατά το Α΄ εξάμηνο του 2001
 • Οι Χορηγήσεις αυξήθηκαν με υψηλούς ρυθμούς κατά 30% σε ετήσια βάση προσεγγίζοντας τα Δρχ 3,2 τρισ. ή € 9,4 δισ., κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των χορηγήσεων προς ιδιώτες. Η καταναλωτική πίστη αυξήθηκε κατά 59% και ανήλθε σε Δρχ 585 δισ. ή € 1,7 δισ. στο τέλος του Α΄ εξαμήνου του 2001, ενώ η στεγαστική πίστη αυξήθηκε κατά 38% και ανήλθε σε Δρχ 502 δισ. ή € 1,5 δισ. Η συνεχής ταχεία ανάπτυξη είχε ως αποτέλεσμα τα δάνεια προς ιδιώτες να αποτελούν το 39% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Ομίλου στα τέλη του εξαμήνου του 2001, έναντι 34% στα τέλη του Ιουνίου του 2000.
 • Οι Καταθέσεις αυξήθηκαν δυναμικά κατά 30% και ανήλθαν σε Δρχ 5,3 τρισ. ή € 15,6 δισ. Σημαντική ήταν η αύξηση των Repos, που ανήλθαν στα Δρχ 2,0 τρισ. ή € 6,0 δισ., σε αντιστοιχία με τις τάσεις της αγοράς.
 • Το σύνολο του Ενεργητικού αυξήθηκε κατά 24% σε Δρχ 7 τρισ. ή € 20,5 δισ. Οι χορηγήσεις αποτελούν το 46% του συνόλου του ενεργητικού, έναντι 44% το πρώτο εξάμηνο του 2000 και το 60% των καταθέσεων (αμετάβλητες). Η Τράπεζα έκανε χρήση του προγράμματος EMTN για άντληση κεφαλαίων από τις αγορές με δεύτερη έκδοση ομολόγου στο πρώτο εξάμηνο του έτους, και έχει αντλήσει συνολικά € 400 εκ.
 • Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 5,8% σε τρέχουσες τιμές και ανήλθαν σε Δρχ 7,2 τρισ. ή € 21 δισ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αύξηση αυτή επετεύχθη παρά τη σημαντική πτώση της αξίας των εγχώριων μετοχικών χαρτοφυλακίων. Η Τράπεζα ακολουθεί με συνέπεια τη στρατηγική της να αποτελέσει τον πρώτης επιλογής διαχειριστή κεφαλαίων ιδιωτών, εταιριών και θεσμικών κεφαλαίων στην Ελλάδα.
 • Τα καθαρά Έσοδα από Τόκους αυξήθηκαν κατά 24% σε Δρχ 99,5 δισ. ή € 292 εκ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ύψος ενεργητικού) παρέμεινε σταθερά άνω του 3%, εξαιτίας της ισχυρής θέσης της Τράπεζας στους πιο κερδοφόρους τομείς της αγοράς.
 • Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου επιβαρύνθηκαν από τη συμπίεση κατά 20% των Καθαρών Εσόδων από Αμοιβές και Προμήθειες, που ανήλθαν σε Δρχ 37 δισ. ή € 108 εκ., εξαιτίας της συνεχιζόμενης αδυναμίας της εγχώριας κεφαλαιαγοράς στο Α΄ εξάμηνο του 2001, η οποία σημαδεύτηκε από την περαιτέρω διολίσθηση των τιμών του ΧΑΑ κατά 19% και της συναλλακτικής δραστηριότητας κατά 68%. Επιπροσθέτως, η υιοθέτηση του ευρώ είχε αρνητική επίπτωση στις προμήθειες από συνάλλαγμα, δεδομένης της κυριαρχίας των συναλλαγών με χώρες της ευρωζώνης στις ελληνικές εξωτερικές οικονομικές σχέσεις.
 • Η αρνητική συγκυρία της κεφαλαιαγοράς αποτυπώθηκε επίσης στα Κέρδη μείον Ζημίες από άλλους τίτλους, καθώς και στα Έσοδα από Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (κυρίως ΕΕΧ). Έτσι, το 85% των Λειτουργικών Εσόδων προήλθαν από τα καθαρά έσοδα τόκων και τα καθαρά έσοδα προμηθειών, έναντι 82% το ¶ εξάμηνο του 2000. Κατά συνέπεια, υπάρχει περιθώριο για σημαντική βελτίωση στην επίτευξη εσόδων από δραστηριότητες που συνδέονται με την κεφαλαιαγορά όταν σταθεροποιηθεί η εγχώρια αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή θέση του Ομίλου.
 • Τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,5% και προσέγγισαν τα Δρχ 160 δισ. ή € 469 εκ. παρά τη υποχώρηση των μη-επιτοκιακών εσόδων.
 • Η επιβράδυνση της αύξησης του Λειτουργικού Κόστους αντανακλά την προσπάθεια για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου. Οι δαπάνες προσωπικού και τα λοιπά διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 8,6 % το Α΄ εξάμηνο του 2001 έναντι του αντιστοίχου εξαμήνου του 2000. Από την άλλη πλευρά το λειτουργικό κόστος επιβαρύνθηκε σημαντικά με τις αποσβέσεις για επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές, οι οποίες αποβλέπουν σε μακροπρόθεσμα κέρδη. Παρόλα αυτά, ο δείκτης κόστους προς μέσο ενεργητικό βελτιώθηκε σε 2,7% από 2,9% το πρώτο εξάμηνο του 2000.
 • Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που προέρχονται από την ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου παραμένουν κάτω του 3% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ συμπεριλαμβανομένων αυτών που προήλθαν από τις εξαγορές των Τραπεζών Αθηνών και Κρήτης, και που καλύπτονται πλήρως από προβλέψεις, τα συνολικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί στο 4,1%. Οι προβλέψεις για επισφάλειες καλύπτουν πάνω από 80% των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 • Ο δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένει πολύ ισχυρός στο 14,2% επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του Ομίλου να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στους μετόχους για να αντλήσει κεφάλαια στο προσεχές μέλλον. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ TELESIS ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
  Η συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων με ανταλλαγή 1 μετοχής Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για κάθε 2,2 μετοχές Telesis Τράπεζας Επενδύσεων θα τεθεί προς έγκριση στις Γενικές Συνελεύσεις των δύο Τραπεζών που θα συγκληθούν το Σεπτέμβριο. Η συγχώνευση τελεί υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η λειτουργική συγχώνευση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.
 •