Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΤΤ-PROTON

Η Τράπεζα Eurobank υπέγραψε σήμερα δύο δεσμευτικές συμφωνίες με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου («Τ.Τ.») και της Νέας Proton Bank («Proton»).

Η ένταξη του Τ.Τ. και της Proton στο διευρυμένο όμιλο της Eurobank ενισχύει τη στρατηγική του θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τη δυνατότητά του να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και τα ελληνικά νοικοκυριά. Μέσω της δημιουργίας σημαντικών συνεργειών καθίσταται ελκυστικότερη η επενδυτική πρόταση για τη Eurobank, διευκολύνοντας τη μελλοντική της ιδιωτικοποίηση προς όφελος του Δημοσίου και της ελληνικής οικονομίας. Εντός του νέου Ομίλου, το Τ.Τ. θα λειτουργήσει ως αυτόνομο δίκτυο με σεβασμό στην παράδοσή του, τις σχέσεις του με το αποταμιευτικό κοινό και το ρόλο του στην οικονομία.

Ο νέος Όμιλος, μετά τις εξαγορές του Τ.Τ. και της Proton, θα απασχολεί 20.115 εργαζόμενους και θα διαθέτει συνολικό δίκτυο 1.261 καταστημάτων με παρουσία σε 7 χώρες, ενώ ισχυροποιεί σημαντικά τα βασικά του μεγέθη:

  • Οι καταθέσεις αυξάνονται κατά €12 δισ., αύξηση που υπερβαίνει κατά €4,2 δισ. την αντίστοιχη αύξηση των δανείων.
  • Ο λόγος δανείων προς καταθέσεις βελτιώνεται σε 114% (από 132% με βάση στοιχεία Μαρτίου 2013).
  • Το συνολικό ενεργητικό αυξάνεται κατά 23% σε €79,4 δισ.
  • Συνδυαστικά, οι συνέργειες από τις δύο εξαγορές υπολογίζονται σε περίπου €200 εκ. ετησίως, από το 2015 και μετά, ενώ η παρούσα αξία των συνολικών συνεργειών ανέρχεται σε περίπου €800 εκ.

Οι όροι της εξαγοράς του Τ.Τ.

Η Eurobank θα καταβάλει στο ΤΧΣ τίμημα €681 εκ. για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Τ.Τ. με τη μορφή νέων κοινών μετοχών Eurobank, αφού ληφθεί η έγκριση της σχετικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (EΓΣ).

Ο αριθμός των μετοχών που θα λάβει το ΤΧΣ θα καθορισθεί με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο διάστημα των δέκα εργάσιμων ημερών πριν από την ΕΓΣ, με κατώτατο όριο τις 1.418.750.000 μετοχές.

Οι όροι της εξαγοράς της Proton

Σύμφωνα με τους όρους της πώλησης της Proton, όπως αυτοί ορίστηκαν από το ΤΧΣ, η Eurobank θα καταβάλει τίμημα €1 για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Proton. Πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ΤΧΣ θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Proton με εισφορά μετρητών €395 εκ.

Οι παραπάνω εξαγορές θα ολοκληρωθούν με τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Eurobank και στις δύο συναλλαγές ήταν η Barclays Bank PLC μέσω της επενδυτικής της τράπεζας και η Deutsche Bank AG, υποκατάστημα Λονδίνου.

Στρατηγική Ενοποίησης του Τ.Τ. και της Proton

Η Eurobank, υιοθετώντας την αρχή «Μία Τράπεζα – Δύο Εμπορικές Επωνυμίες», έχει εκπονήσει λεπτομερές σχέδιο ενοποίησης του Τ.Τ. με κριτήριο την αξιοποίηση των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων και με απόλυτο σεβασμό στη μακρά και ισχυρή του παράδοση.

Στο πλαίσιο αυτό, το δίκτυο καταστημάτων του Τ.Τ. θα αποτελέσει αυτόνομο δίκτυο που θα λειτουργεί υπό την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», μια επωνυμία συνυφασμένη με την έννοια της αποταμίευσης, όπως αυτή έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του αποταμιευτικού κοινού, εξυπηρετώντας την πελατεία του, η οποία είναι συμπληρωματική με την πελατεία της Eurobank.

Με βάση το σχέδιο ενοποίησης της Proton και διασφαλίζοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας της, το δίκτυό της θα ενσωματωθεί σε αυτό της Eurobank.

Ο διευρυμένος όμιλος Εurobank θα επιδιώξει την επίτευξη σημαντικών συνεργειών, μέσω της ενοποίησης κεντρικών υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων του Τ.Τ. και της Proton.

Η διοίκηση και τα στελέχη της Eurobank θα συνεργαστούν αρμονικά με τις διοικητικές ομάδες των δύο Τραπεζών, αξιοποιώντας και σεβόμενοι το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Μετά την επιτυχή εξαγορά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Proton, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Χρήστος Μεγάλου δήλωσε:

«Η απόκτηση του Τ.Τ. και της Proton από τον Όμιλό μας αποτελεί ορόσημο για την πορεία της Eurobank και την αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Έχοντας ενισχύσει σημαντικά τα κεφάλαια και τη ρευστότητά της, και αθροίζοντας τις δημιουργικές δυνάμεις του προσωπικού των τριών οργανισμών, η Eurobank είναι σε θέση να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς και να συμβάλει στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αποτελεί θεσμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τον οποίο σεβόμαστε και ο οποίος θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο διευρυμένο Όμιλο αλλά και στην τραπεζική αγορά ευρύτερα. Το Τ.Τ. είναι ένας οργανισμός ιστορικά ταυτισμένος με την έννοια της αποταμίευσης στη χώρα μας και γι’ αυτό θα συνεχίσει την αυτόνομη λειτουργία του δικτύου του.

Στο νέο Όμιλο δημιουργούνται σημαντικές συνέργειες προς όφελος των μετόχων μας και επομένως του ελληνικού Δημοσίου και του Έλληνα φορολογουμένου. Στόχος μας παραμένει η επιτυχής επιστροφή της Eurobank στον ιδιωτικό τομέα.

Καλωσορίζουμε στον Όμιλο της Eurobank τους πελάτες και τους εργαζομένους του Τ.Τ. και της Proton. Μαζί θα συμβάλουμε σημαντικά στην επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη».