Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποτελέσματα 8μήνου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Με αυξημένα κέρδη ύψους 2 δισ. δρχ. έκλεισε το οκτάμηνο του 2001 η εταιρία ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, έναντι 1 δισ. δρχ. το εξάμηνο του ίδιου έτους. Η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην πώληση της συμμετοχής της στην μη εισηγμένη εταιρία ΕRGOLEASING, καθώς και την πώληση σημαντικού ποσοστού της Goody’s στην ΔΕΛΤΑ μέσω της δημόσιας προσφοράς.

Με αυξημένα κέρδη ύψους 2 δισ. δρχ. έκλεισε το οκτάμηνο του 2001 η εταιρία ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, έναντι 1 δισ. δρχ. το εξάμηνο του ίδιου έτους. Η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται κυρίως στην πώληση της συμμετοχής της στην μη εισηγμένη εταιρία ΕRGOLEASING, καθώς και την πώληση σημαντικού ποσοστού της Goody’s στην ΔΕΛΤΑ μέσω της δημόσιας προσφοράς.
Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια του Αυγούστου η ΠΡΟΟΔΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ προέβη στην πώληση, προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, του ποσοστού που κατείχε στην μη εισηγμένη εταιρία ΕRGOLEASING. Το κόστος κτήσης της ΕRGOLEASING ήταν 1,28 δισ. δρχ. ενώ η αξία πώλησης ανήλθε σε 2,1 δισ. δρχ. αποφέροντας κέρδη ύψους περίπου 800 εκ. δρχ.Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της εταιρίας, στις 31.08.2001, ανήλθε σε 8,3 δισ. δρχ. έναντι 10,2 δισ. δρχ. στις 30.06.2001. Επίσης, η εταιρία διαθέτει αποθεματικά 15,6 δισ. δρχ.Το καθαρό ενεργητικό της εταιρίας στις 31.08.2001, ήταν τοποθετημένο κατά 87,1% σε μετοχές, κατά 1,3% σε δραχμικά ομόλογα και κατά το υπόλοιπο ποσοστό (11,3%) σε διάφορες μορφές βραχυπροθέσμων καταθέσεων. Οι πέντε κυριότερες θέσεις του χαρτοφυλακίου ως ποσοστό της καθαρής αξίας του ενεργητικού ήταν: Chipita 8,4%, ΟΤΕ 8,2%, Γερμανός 6,2%, Τιτάν (κο) 6,2% και Coca Cola – 3E 5,2%.
Η καθαρή αξία ενεργητικού της εταιρίας κατά την 31.08.2001 διαμορφώθηκε σε 45,6 δισ. δρχ. έναντι 42,7 δισ. δρχ. στις 30.06.2001. Την ίδια ημέρα η εσωτερική αξία της μετοχής ήταν 1.415 δρχ. (4,15 Ευρώ), ενώ η χρηματιστηριακή της αξία ήταν 1.043 δρχ. (3,06 Ευρώ), δηλαδή η μετοχή διαπραγματευόταν με discount 26,3%. Η απόδοση της εσωτερικής αξίας της μετοχής από την αρχή του έτους σημείωσε μείωση κατά 10,3% έναντι μείωσης κατά 18,5% του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α.