Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού / Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup (Νοέμβριος 2012) οι τέσσερεις συστημικές ελληνικές τράπεζες έχουν υποχρέωση να αναλάβουν πρωτοβουλίες διαχείρισης στοιχείων του παθητικού τους με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων τους.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα») αποφάσισε τη διενέργεια προγράμματος διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability Management Exercise – “LME”) με αποδέκτες τους κατόχους πέντε σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, C, D and E) και μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2 («Οι Τίτλοι»). Ειδικότερα, το Δ.Σ. αποφάσισε η υλοποίηση του LME σε εθελοντική βάση να γίνει ως ακολούθως:

A. εξαγορά από την Τράπεζα των Τίτλων στην ονομαστική τους αξία και

B. ταυτόχρονη υποχρέωση συμμετοχής των κομιστών των Τίτλων με το ποσό της εξαγοράς σε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καλυπτόμενη με μετρητά, σε τιμή έκδοσης ίδια με την τιμή έκδοσης των κοινών μετοχών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €5.8 δισ. που κάλυψε το ΤΧΣ στο πλαίσιο του Ν. 3864/2010.

Η συμμετοχή των κομιστών των τίτλων στο πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια και το σύνολο του ονομαστικού ποσού των τίτλων που θα αποδεχθεί η Τράπεζα δεν θα υπερβαίνει τα 580 εκ. ευρώ, έναντι συνολικού υπολοίπου στην αγορά ονομαστικής αξίας τίτλων 663 εκ. ευρώ, περίπου.

Προκειμένου να υλοποιηθεί το LME, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 με θέμα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι ποσού 580 εκατομμύρια ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στους κατόχους πέντε σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, C, D and E) και μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2), με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων μετόχων της.

Η παραπάνω πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας, επιπροσθέτως των €5.8 δισ. που πρόσφατα καλύφτηκαν από το ΤΧΣ. Η νέα αύξηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς Ιουνίου, μετά την έκδοση των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.-