Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. της Eurobank σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της ETE

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. (Eurobank), αφού έλαβε γνώση των όρων και προϋποθέσεων της προαιρετικής δημόσιας πρότασης  της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ETE) προς τους Μετόχους της Eurobank, συνεδρίασε σύμφωνα με το νόμο και διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη επί της προτάσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου της ΕΤΕ σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση, τις εκθέσεις των συμβούλων της Eurobank, Deutsche Bank AG, London Branch και Goldman Sachs International, καθώς και τη γνώμη (fairness opinion) της επενδυτικής τράπεζας του ομίλου Barclays Bank PLC επί της σχέσης ανταλλαγής, για τα οποία γίνεται αναφορά στην πλήρη αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατέληξε συνοπτικά στο ακόλουθο συμπέρασμα:
1. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:(α) εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Νόμου λαμβανομένου υπόψη και του από 19 Δεκεμβρίου 2008 διευκρινιστικού σημειώματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (β) βρίσκεται εντός των ορίων του εύρους των σχέσεων ανταλλαγής που υπολογίστηκαν βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων μεθοδολογιών, και(γ) είναι δίκαιο από οικονομικής άποψης (fair from a financial point of view).
2. Επιπλέον, μέσω της Δημόσιας Πρότασης, δίδεται η δυνατότητα στους Μετόχους να καταστούν τελικά μέτοχοι ενός διευρυμένου σχήματος με συστημική παρουσία στα περισσότερα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και, κατά συνέπεια, να καρπωθούν τα οφέλη που η ΕΤΕ αναμένει να προκύψουν από τη συγχώνευση δια της απορρόφησης της Eurobank μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης. Η ΕΤΕ έχει δηλώσει, μεταξύ άλλων, ότι συνέργειες θα προκύψουν κυρίως από το συνδυασμό των δύο οργανισμών, την ενοποίηση των υποδομών και συστημάτων, καθώς και την εκλογίκευση του κόστους άντλησης κεφαλαίων. Η δημιουργία του νέου ομίλου αναμένεται ότι θα επιτρέψει τη βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των δύο οργανισμών, ιδιαιτέρως δε του προσωπικού, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο η εμπειρία και οι ικανότητες όλων των εργαζομένων με βάση αξιοκρατικά κριτήρια, ενώ, όπως αναφέρει στο ως άνω πληροφοριακό δελτίο της η ΕΤΕ, ο ενιαίος όμιλος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τυχόν αλλαγές να έχουν τη μικρότερη δυνατή κοινωνική επίπτωση.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο της αιτιολογημένης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, η οποία, μαζί με τις ως άνω λεπτομερείς εκθέσεις των συμβούλων της Eurobank Deutsche Bank AG, London Branch και Goldman Sachs International, είναι δημοσίως διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της (www.eurobank.gr) και της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).

Το παρόν δελτίο τύπου και η αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank δεν συνιστούν ούτε δύναται να εκληφθούν είτε ως προτροπή ή αποτροπή των μετόχων της είτε ως σύσταση ή συμβουλή προς τους μετόχους της για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης ούτε για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συναλλαγών επί κινητών αξιών εκδόσεως της Eurobank ή/και της ΕΤΕ.