Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέο Πρόγραμμα Αγοράς Μετοχών

Νέο πρόγραμμα αγοράς μετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ενέκρινε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Νέο πρόγραμμα αγοράς μετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ενέκρινε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Τράπεζα θα προχωρήσει σε αγορά μέχρι και 20.712.479 μετοχών με ανώτατη τιμή 27,09 Ευρώ (9.231 δρχ.). Ο αριθμός αυτός των μετοχών αντιστοιχεί στο 7,06% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εντός 12 μηνών. Επισημαίνεται ότι με απόφαση προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, ήδη υλοποιείται πρόγραμμα αγοράς 8.645.000 μετοχών που αντιστοιχούν στο 2,94% του μετοχικού κεφαλαίου με ανώτατη τιμή επίσης 27,09 Ευρώ (9.231 δρχ.). Δεδομένης και της απόφασης της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η EFG Eurobank Ergasias έχει εγκρίνει συνολικά την αγορά μέχρι και του 10% των μετοχών της κατ’ ανώτατο όριο, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος.
Επίσης, η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της EFG Eurobank Ergasias ενέκρινε την μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,74 Ευρώ κατόπιν αυξήσεώς της από 932 σε 933,655 δρχ. και αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καλυπτόμενη με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.