Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Banc Post

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2000, στο Βουκουρέστι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των νέων μετόχων της Banc Post, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθήσουν τη σύμβαση που είχε υπογραφεί στις 20 Ιουλίου 2000 μεταξύ της Τράπεζας EFG Eurobank, της Banco Portugues de Investimento (ΒPI) και της General Electric Capital Corporation από τη μια πλευρά και της ρουμανικής κυβέρνησης από την άλλη για τη μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ρουμανικής τράπεζας.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2000, στο Βουκουρέστι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των νέων μετόχων της Banc Post, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθήσουν τη σύμβαση που είχε υπογραφεί στις 20 Ιουλίου 2000 μεταξύ της Τράπεζας EFG Eurobank, της Banco Portugues de Investimento (ΒPI) και της General Electric Capital Corporation από τη μια πλευρά και της ρουμανικής κυβέρνησης από την άλλη για τη μεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ρουμανικής τράπεζας. Σήμερα, υπεγράφη μεταξύ των δύο πλευρών συμπληρωματική πράξη με την οποία η General Electric Capital Corporation μεταβίβασε το 26,25% των μετοχών της Banc Post που κατείχε αρχικώς, στην EFG Eurobank Ergasias και στην Banco Portugues de Investimento. Επίσης ορίστηκαν οι εκπρόσωποι των μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Banc Post με βάση τη νέα μετοχική σύνθεση. Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε αφού πραγματοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και χορηγήθηκαν οι αναγκαίες άδειες. Συγκεκριμένα, η EFG Eurobank Ergasias και η Banco Portugues de Investimento έλαβαν σχετική έγκριση από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών προέλευσής τους. Επίσης χορηγήθηκε και η έγκριση του ρουμανικού Συμβουλίου Ανταγωνισμού και της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας. Η νέα μετοχική σύνθεση της Banc Post έχει ως ακολούθως: EFG Eurobank Ergasias 19,25% Banco Portugues de Investimento 17% State Ownership Fund 17% General Electric Capital Corporation 8,75% BANC POST employees and pensioners 8% SIF Banat - Crisana S.A. 6% SIF Moldova S.A 6% SIF Muntenia S.A. 6% SIF Oltenia S.A. 6% SIF Transilvania S.A. 6% Η Banc Post κατέχει σήμερα κυρίαρχη θέση στο τραπεζικό σύστημα της Ρουμανίας και χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα και την οικονομική της ευρωστία. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας βρίσκεται στο 25,93% και ο δείκτης ρευστότητας, με στοιχεία 31.8.2000, στο 49,13%. To μερίδιο αγοράς της στις καταθέσεις είναι σήμερα περίπου 6%, διαθέτει δίκτυο 128 καταστημάτων και προσωπικό περίπου 4.000 ατόμων. Επίσης διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο ATM´s στη ρουμανική αγορά. Οι νέοι μέτοχοι της Banc Post, θα προσφέρουν στη ρουμανική τράπεζα σημαντικά πλεονεκτήματα και θα της δώσουν μεγάλη ώθηση ώστε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να αυξήσει το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά λιανικής τραπεζικής.