Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Εγκρίθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της EFG Eurobank Ergasias και της Telesis Τράπεζα Επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των δύο Τραπεζών, όπως αυτό υπεγράφη από τις Διοικήσεις των Τραπεζών στις 02/05/01.

Εγκρίθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της EFG Eurobank Ergasias και της Telesis Τράπεζα Επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των δύο Τραπεζών, όπως αυτό υπεγράφη από τις Διοικήσεις των Τραπεζών στις 02/05/01.
Η συγχώνευση των δύο Τραπεζών θα γίνει με απορρόφηση της TELESIS Τράπεζα Επενδύσεων από την EFG Eurobank Ergasias με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά εμφανίζονται στους δύο αντίστοιχους ισολογισμούς της 31ης Δεκεμβρίου 2000.Για τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών εφαρμόστηκαν διεθνώς αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης και συγκεκριμένα: η Μέθοδος της Χρηματιστηριακής Αξίας, η Μέθοδος της Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών, η Μέθοδος Αναπροσαρμογής Καθαρής Θέσης, η Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς, και η Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών. Από το συνδυασμό των συμπερασμάτων των Μεθόδων αυτών προέκυψε ότι η δίκαιη και λογική σχέση των αξιών της Telesis Τράπεζα Επενδύσεων ως προς την αξία της EFG Eurobank Ergasias είναι 1 προς 15,48. ΄Ετσι, κάθε μία από τις παλαιές μετοχές της EFG Eurobank Ergasias θα αντιστοιχεί προς μία Νέα Μετοχή και κάθε 2,2 από τις παλαιές μετοχές της Telesis θα αντιστοιχεί προς μία Νέα Μετοχή.Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της EFG Eurobank Ergasias, θα ανέρχεται στο ποσό των 291.285.813.032 δρχ. και θα διαιρείται σε 312.538.426 ονομαστικές μετοχές, κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 932 δρχ. η κάθε μία.
Σε ότι αφορά στην ανταλλαγή των νέων μετοχών με τις παλαιές θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία ηλεκτρονικής ενημερώσεως των αρχείων άυλων τίτλων σε συνεργασία με το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών. Παράλληλα, θα έχει κινηθεί η διαδικασία εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.Α. Όλες οι μετοχές αυτές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα από 1ης Ιανουαρίου 2001 κέρδη του ενιαίου οργανισμού EFG Eurobank Ergasias.