Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα Επιτόκια

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μετά τη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσαρμόζει τα επιτόκιά της σε ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων και χορηγήσεων.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μετά τη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προσαρμόζει τα επιτόκιά της σε ορισμένες κατηγορίες καταθέσεων και χορηγήσεων.
Ταυτόχρονα, ανακοινώνει νέο ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων.
  • σταθερό για τον πρώτο χρόνο 3,75% και
  • σταθερό για δύο χρόνια 4,30%.Τα νέα επιτόκια της Τράπεζας που θα ισχύσουν από τις 24 Σεπτεμβρίου 2001 έχουν ως εξής: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
  • Τα επιτόκια του λογαριασμού καταθέσεων Νέο Ταμιευτήριο μειώνονται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώνονται, για το σταθερό επιτόκιο καταθέσεων και για ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης, σε 3%.
  • Τα επιτόκια των άλλων λογαριασμών καταθέσεων μειώνονται επίσης κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και διαμορφώνονται, ανάλογα με το ύψος του ημερήσιου διαθεσίμου υπολοίπου, από 1,25% έως 2%. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  • Το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων Επιχειρηματικής Πίστης μειώνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από 7,75% σε 7,25%.
  • Το επιτόκιο για δάνεια κατοικίας για το πρώτο έτος, μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα από 4,75% σε 3,75%.
  • Το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο Στεγαστικής Πίστης μειώνεται κατά 0,65% και διαμορφώνεται σε 6,25%.
  • Το επιτόκιο επαγγελματικής Στέγης μειώνεται από 7,1% σε 6,8%.
  • Το επιτόκιο Ανοικτού Δανείου μειώνεται από 14% σε 13,6% και το επιτόκιο πιστωτικών καρτών από 17,5% σε 16,8%.
  •