Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα JESSICA μέσω Eurobank

Προτάσεις για τη χρηματοδότηση έργων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δέχεται ήδη η Eurobank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA.

Η διαδικασία υποβολής βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Μαΐου, οπότε και δημοσιεύθηκε η πρόσκληση προς τους δυνητικούς δικαιούχους από τη Eurobank, η οποία ενεργεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης για τις δύο αυτές Περιφέρειες. Πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν έρθει σε επαφή με την Τράπεζα και ένας σημαντικός αριθμός έχει ήδη υποβάλει κατ΄αρχήν προτάσεις και προωθεί την ωρίμανση των αντίστοιχων έργων.

Το JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Αποτελεί ένα νέο μέσο αξιοποίησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης. Η ιδιαιτερότητα του μέσου έγκειται στην επιδίωξή του να κινητοποιήσει, μέσω της χορήγησης επιστρεφόμενων ενισχύσεων (π.χ. δανείων), επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης (όπως είναι οι αστικές υποδομές μεταφορών, ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων, η αποκατάσταση κτιρίων, η αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων, πανεπιστημιακά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων εγκαταστάσεων, η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. κ.α.).

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα επενδυθούν περίπου 40 εκατ. ευρώ. Πέραν των ανωτέρω πόρων, τα έργα που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση θα κληθούν να συγκεντρώσουν επιπλέον τουλάχιστον 17 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων (ιδία συμμετοχή, τραπεζικά δάνεια, εισφορά ακινήτου). Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα επενδυθούν περίπου 28 εκατ. ευρώ. Πέραν των ανωτέρω πόρων, οι φορείς υλοποίησης των έργων που θα επιλεγούν για χρηματοδότηση θα κληθούν να συγκεντρώσουν για αυτά τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ επιπλέον, μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων (ιδία συμμετοχή, τραπεζικά δάνεια, εισφορά ακινήτου).

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από δημόσιους φορείς (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις αυτών, Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κλπ) ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή σχήματα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή εταιρείες ειδικού σκοπού ή άλλες μορφές συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

Τα έργα θα πρέπει να είναι ενταγμένα σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης ή σε άλλα εγκεκριμένα, από δημόσιο φορέα, πλαίσια αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού ή προγραμματισμού και να είναι συμβατά με τις κατευθύνσεις των αντίστοιχων Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρωτοβουλίας JESSICA, τα έργα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να αποφέρουν έσοδα, αλλά σε ύψος χαμηλότερο από αυτό που θα επέτρεπε την αυτοτελή βιωσιμότητά τους. Η βιωσιμότητά τους θα υποστηριχθεί ακριβώς μέσω των ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης, που προσφέρει το JESSICA.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα κείμενα των αντίστοιχων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στις ιστοσελίδες:

-για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας www.eurobank.gr/corporatebanking/Jessica/StereaEllada

και

-για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

www.eurobank.gr/corporatebanking/Jessica/Peloponnisos

Η συμμετοχή της Eurobank στο Πρόγραμμα Jessica εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της συστηματικής δραστηριοποίησης της Τράπεζας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία υποστηρίζει από πολλών ετών με ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών προϊόντων. Ταυτοχρόνως, η Eurobank, με τη συμμετοχή της στο JESSICA, συνεχίζει με συνέπεια την υποστήριξη των προγραμμάτων και δράσεων που, χρησιμοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, αποσκοπούν στην κινητοποίηση πρόσθετων τραπεζικών και ιδιωτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και, ευρύτερα, της ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

www.eurobank.gr/corporatebanking/Jessica