Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή Επιτοκίων

Μείωση Επιτοκίων

Σε συνέχεια της πρόσφατης μείωσης κατά 0,25 της μονάδος του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Τράπεζα Eurobank προχωρεί σε μείωση των επιτοκίων της ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

  • Τα επιτόκια χορηγήσεων τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσης το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) μειώνονται κατά 0,25 της μονάδος.
  • Τα επιτόκια χορηγήσεων τα οποία έχουν ως επιτόκιο βάσης τα διατραπεζικά επιτόκια Εuribor και Libor αναπροσαρμόζονται αυτομάτως με τιςαντίστοιχες αναπροσαρμογές του επιτοκίου βάσης.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

  • Τα επιτόκια των λογαριασμών που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μειώνονται ισόποσα κατά 0,25 της μονάδος.
  • Τα επιτόκια των λογαριασμών του Απλού Ταμιευτηρίου και των λογαριασμών Όψεως Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων παραμένουν αμετάβλητα.
  • Τέλος, η Τράπεζα προχωρεί σε αναπροσαρμογή επιτοκίων των υπόλοιπων λογαριασμών Όψεως και Ταμιευτηρίου κατά μέσο όρο κατά 0,14 της μονάδος.
Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από 11 Ιουλίου 2012.