Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογές αποδοχών

Τα τελευταία δύο χρόνια, η χώρα μας βρίσκεται σε συνθήκες βαθύτατης κρίσης και η κοινωνία μας αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις και σημαντικές αντιξοότητες.

Σ΄ αυτές τις ακραίες συνθήκες, ο Όμιλός μας, έγκαιρα και συστηματικά, προσαρμόζεται με υπευθυνότητα, διορατικότητα και θετικό πνεύμα: με οργανικές κινήσεις ενισχύουμε την κεφαλαιακή μας βάση, διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τους κινδύνους και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας συμβάλλοντας με ενεργό τρόπο στη συνολική προσπάθεια της χώρας για έξοδο από την κρίση. Παράλληλα, έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό του λειτουργικού μας κόστους με συστηματικό αλλά και αποτελεσματικό τρόπο. Ήδη, στον τομέα αυτό, από την αρχή της κρίσης έχουμε επιτύχει μείωση των συνολικών μας δαπανών σχεδόν κατά 20%.

Όμως, στην πρωτόγνωρη κρίση που βιώνουμε, η περαιτέρω μείωση του λειτουργικού μας κόστους κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του Ομίλου μας να διαχειρίζεται τις συνέπειες της συγκυρίας. Στο πλαίσιο αυτό προχωρούμε, μετά από προσεκτική μελέτη, σε αναπροσαρμογές των αποδοχών και παροχών του Προσωπικού μας με βάση ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα το οποίο αποτελεί, δεδομένων των συνθηκών, την ηπιότερη δυνατή λύση για τους εργαζομένους μας.

Δίκαιο, γιατί λαμβάνονται υπόψη όλες οι κύριες μορφές αποδοχών και οι αναπροσαρμογές δεν είναι οριζόντιες αλλά κλιμακούμενες. Τα χαμηλότερα μισθολογικά κλιμάκια προστατεύονται και οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μειώσεις που φθάνουν στο 15%, αφορούν στα υψηλότερα κλιμάκια συνολικών αποδοχών.

Διαφανές, γιατί ο τρόπος υπολογισμού των μειώσεων είναι ενιαίος και σαφής και αφορά, χωρίς εξαιρέσεις, όλους τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στα αντίστοιχα κλιμάκια.

Η προστασία της οικογένειας τίθεται ως προτεραιότητα, δεν θίγεται το οικογενειακό επίδομα, και σε καμία περίπτωση, δεν θίγονται τα επίπεδα των αποδοχών που έχουν προκύψει από κλαδικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Μέλημα μας είναι ο δίκαιος και ισορροπημένος επιμερισμός του κόστους της προσπάθειας προσαρμογής που καταβάλλουμε και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας του Προσωπικού μας. Το σύστημα που προκρίναμε μας δίνει, στην παρούσα φάση, τη δυνατότητα αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Τράπεζας υπέγραψε σήμερα νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με το Σωματείο Εργαζομένων Union διάρκειας 2 ετών. Η νέα επιχειρησιακή σύμβαση συμφωνήθηκε μέσα από ένα γόνιμο και δημιουργικό διάλογο σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης, με στόχο να επιλεγεί η ηπιότερη λύση.

Οι αναπροσαρμογές θα τεθούν σε ισχύ από 1/7/12.