Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2000

Ολοκληρώθηκαν σήμερα Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2000 οι διαδικασίες για την νομική συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank με την Τράπεζα Εργασίας. Η νέα τράπεζα που δημιουργείται από τη συγχώνευση έχει την επωνυμία Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ.
Ολοκληρώθηκαν σήμερα Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2000 οι διαδικασίες για την νομική συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank με την Τράπεζα Εργασίας. Η νέα τράπεζα που δημιουργείται από τη συγχώνευση έχει την επωνυμία Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης, η EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει καθαρά προ φόρων κέρδη Oμίλου δρχ. 76,5 δισ. κατά το α' εξάμηνο του 2000. Στις συγκρίσεις που ακολουθούν, τα μεγέθη που αφορούν στις 30/6/1999 αποτελούνται από μεγέθη της Τράπεζας EFG Eurobank και της Τράπεζας Εργασίας, ώστε να απεικονίζεται καλύτερα η οργανική ανάπτυξη της νέας Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2000, επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου παρά την έντονη ενασχόληση του προσωπικού και των δύο Τραπεζών με την συγχώνευση. Η Διοίκηση της EFG Eurobank Ergasias αναμένει σημαντική αύξηση της κερδοφορίας από το 2001 καθώς η οργανωτική σύγκλιση των δύο Τραπεζών προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Πιο αναλυτικά, τα αποτελέσματα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για το α εξάμηνο του 2000, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 1999 έχουν ως εξής:

  • Το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε δρχ. 5.561 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31%, ενώ το σύνολο των καταθέσεων ανήλθε σε δρχ. 4.098 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25%. Aκόμη πιο σημαντική αύξηση της τάξεως του 48% παρουσίασαν οι χορηγήσεις που ανήλθαν σε δρχ. 2.436 δισ.
  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 30% και ανήλθαν σε δρχ. 90,4 δισ., στοιχείο που δηλώνει την ικανότητα του Ομίλου να πραγματοποιεί οργανικά έσοδα, παρά την όξυνση του ανταγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η EFG Eurobank Ergasias διατήρησε το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (net interest margin) σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα της τάξεως του 3,4%, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στους τομείς της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης καθώς επίσης και στον τομέα των χορηγήσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Επίσης, στα πλαίσια της διεύρυνσης των εργασιών της Τράπεζας προς νέους ιδιαίτερα κερδοφόρους τομείς, τα έσοδα από εργασίες επενδυτικής τραπεζικής (investment banking) έχουν ήδη ξεπεράσει τα έσοδα στον ίδιο τομέα για ολόκληρη τη χρήση του 1999.
  • Τα καθαρά προ φόρων κέρδη του Ομίλου (εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων και αποτελεσμάτων), παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ανήλθαν σε δρχ. 76,3 δισ., σημειώνοντας αύξηση περίπου 8%, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 1999, διατηρώντας έτσι την προ φόρων απόδοση του ενεργητικού σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, της τάξεως του 2,9%.
  • Σε επίπεδο Ομίλου, τα ίδια κεφάλαια της EFG Eurobank Ergasias ξεπερνούν τα δρχ. 772 δισ. από τα οποία μάλιστα έχει εξαιρεθεί ο «αέρας» (goodwill) των πρόσφατων εξαγορών, με αποτέλεσμα αυτή να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη καθαρή κεφαλαιοποίηση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα, ο δείκτης φερεγγυότητας της Τράπεζας ξεπερνά το 18%, έναντι του ελαχίστου 8% που απαιτεί η Τράπεζα της Ελλάδος, επιτρέποντας έτσι την απρόσκοπτη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της νέας Τράπεζας, η οποία θα βαίνει αυξανόμενη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης.
    Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι αποτέλεσμα της συγχώνευσης είναι και η μεταβολή του βάρους της EFG Eurobank Ergasias στον δείκτη MSCI Ελλάδος. Αναμένεται ότι η EFG Eurobank Ergasias θα μετέχει στον αναπροσαρμοσμένο δείκτη με ποσοστό της τάξεως του 9%, που αντανακλά την πραγματική παρουσία της EFG Eurobank Ergasias στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
  •