Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

68 εκατομμύρια ευρώ μέσω Jessica σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο

Η Eurobank EFG επελέγη μετά από διαγωνιστική διαδικασία  για τη διαχείριση του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Eurobank Property Services. Η Eurobank EFG βρίσκεται ήδη στο στάδιο επαφών με τις αρχές και τους θεσμικούς φορείς των δύο περιφερειών ώστε να εντοπισθούν κατάλληλα έργα για ένταξη στο JESSICA.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα επενδυθούν περίπου 40 εκατ. ευρώ και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου περίπου 28 εκατ. ευρώ. Οι προβλεπόμενοι πόροι JESSICA για την Ελλάδα ανέρχονται συνολικά σε 258 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει δυνατότητα αύξησης του ποσού αυτού, εάν υπάρξει επαρκές επενδυτικό ενδιαφέρον.
 Το JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Αποτελεί ένα νέο μέσο αξιοποίησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης το οποίο μέσω της χορήγησης επιστρεφόμενων ενισχύσεων (π.χ δάνεια) αποσκοπεί να κινητοποιήσει επί πλέον ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης (όπως είναι οι αστικές υποδομές μεταφορών, ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων, η αποκατάσταση κτιρίων, η αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων, πανεπιστημιακά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων εγκαταστάσεων, ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. κ.ά.).  Η δανειοδότηση κάθε έργου θα πρέπει να απαρτίζεται κατ΄ ανώτατο όριο από 70% πόρους JESSICA και κατ’ ελάχιστον από 30% λοιπούς πόρους (με επί πλέον περιορισμούς, κατ’ ελάχιστον 10% να προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό και κατ’ ελάχιστον 10% από ιδία συμμετοχή του επενδυτή). Τα έργα θα πρέπει να είναι ενταγμένα σε Ολοκληρωμένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης ή σε άλλα εγκεκριμένα, από δημόσιο φορέα, πλαίσια αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού ή προγραμματισμού και να είναι συμβατά με τις κατευθύνσεις των αντίστοιχων Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πρωτοβουλίας JESSICA τα έργα αυτά πρέπει οπωσδήποτε να αποφέρουν έσοδα, αλλά σε ύψος χαμηλότερο από αυτό που θα επέτρεπε την αυτοτελή βιωσιμότητά τους. Η βιωσιμότητά τους θα υποστηριχθεί μέσω των ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης που προσφέρει το JESSICA.  
Η συμμετοχή της Eurobank EFG στο Πρόγραμμα JESSICA εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της συστηματικής δραστηριοποίησης της τράπεζας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία υποστηρίζει από πολλών ετών με ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών προϊόντων.  Ταυτοχρόνως, η Eurobank EFG, με τη συμμετοχή της στο JESSICA, συνεχίζει με συνέπεια την υποστήριξη των προγραμμάτων και δράσεων που, χρησιμοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ, αποσκοπούν στην κινητοποίηση πρόσθετων τραπεζικών και ιδιωτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και, ευρύτερα, της ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.