Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πώληση της Eurobank Tekfen

Η EFG Eurobank Ergasias (“Eurobank EFG”) ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Burgan Bank (“Burgan”) για την πώληση του μεριδίου της στην τουρκική θυγατρική της Eurobank Tekfen.

Οι όροι της συμφωνίας προβλέπουν την πώληση στην Burgan του 99,3% της Eurobank Tekfen, από την Eurobank EFG και τον Όμιλο Tekfen, έναντι TRY641 εκ. σε μετρητά, δηλαδή σε πολλαπλάσιο 1 επί της λογιστικής της αξίας. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2012, κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η πώληση του μεριδίου της Eurobank EFG στην Eurobank Tekfen θα οδηγήσει σε βελτίωση του δείκτη των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της κατά σχεδόν 60 μονάδες βάσης (που ισοδυναμούν με κεφάλαια €300 εκ.) και θα βελτιώσει την ρευστότητά της κατά €800 εκ.

Το 2007, η Eurobank EFG απέκτησε το 70% της Eurobank Tekfen από τον Όμιλο Tekfen, με δικαίωμα εξαγοράς επιπλέον ποσοστού 29,3% σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Από το 2007, η Eurobank Tekfen έχει επιτύχει να υπερ-τριπλασιάσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο σε €1,5 δισ., να διπλασιάσει το δίκτυό της, και να αυξήσει την κερδοφορία της. Η Eurobank Tekfen εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 85.000 πελάτες μέσω των 60 καταστημάτων της και κατατάσσεται μεταξύ των 20 μεγαλύτερων τραπεζών στην Τουρκία με βάση το ύψος των δανειακών της υπολοίπων.

Η πώληση της Eurobank Tekfen αποτελεί την δεύτερη οργανική κίνηση ενίσχυσης κεφαλαίων της Eurobank EFG φέτος, μετά την πρόσφατη αγορά συγκεκριμένων ομολογιακών υποχρεώσεων της από τη διεθνή και εγχώρια κεφαλαιαγορά, που συνολικά βελτιώνουν τον δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων κατά το ισοδύναμο των €600 εκ.

Η Eurobank EFG θα συνεχίσει με συνέπεια την υλοποίηση ενός προγράμματος οργανικής ενίσχυσης των βασικών ιδίων κεφαλαίων της, κυρίως μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού καθώς και της μείωσης του λειτουργικού κόστους, με στόχο την μεγιστοποίηση του ρόλου και της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Σύμβουλοι της Eurobank EFG ήταν η Barclays και η Goldman Sachs International.