Ανακοίνωση | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση

Αναφερόμενοι στην από 07.12.2011 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της ανακοινώσεως της ιδίας ημερομηνίας, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.: (α) ενημερώνει ότι η φάση ΙΙ, στην οποία η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρέπεμψε τη συγχώνευση με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ενδέχεται να διαρκέσει έως τη λήξη της κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 ν. 3959/2011 προθεσμίας και (β) επιβεβαιώνει τη βούλησή της όπως, από κοινού με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., συνεργασθεί με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την ταχεία έκδοση της εγκριτικής απόφασης.