Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση έναρξης διαπραγμάτευσης νέων κοινών μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 14.353.472 νέων κοινών μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της συγχώνευσής της με την εταιρεία «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» («ΔΙΑΣ»), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής από €2,75 σε €2,81.

Η ανωτέρω αύξηση αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή της στις 8/02/2011 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. K2-4850/30-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €2.503.910.079,87 και διαιρείται σε 898.448.427 συνολικά μετοχές, εκ των οποίων α) 552.948.427 κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας €2,81 η κάθε μία, και σε β) 345.500.000 προνομιούχες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με το ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας €2,75 η κάθε μία.

Η εισαγωγή των ανωτέρω 14.353.472 νέων κοινών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εγκρίθηκε με την από 2/6/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. και εμπίπτει στην προβλεπόμενη στο άρθρο 4 παρ. 2 περ. (α) του Ν.3401/2005 εξαίρεση από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου.

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011:

i. οι ανωτέρω 14.353.472 νέες κοινές μετοχές θα είναι πιστωμένες στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων της απορροφηθείσας ΔΙΑΣ, που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος 'Αυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. («ΕΧΑΕ») της 2/6/2011 (record date), βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, η οποία έχει ως ακολούθως: Κάθε 5,3 μετοχές της απορροφηθείσας ΔΙΑΣ ανταλλάσσονται με 1 νέα κοινή μετοχή της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €2,81,

ii. οι 552.948.427 κοινές μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται με τη νέα ονομαστική αξία, ποσού €2,81 ανά μετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων Μετόχων και Επενδυτών, Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α) 142 34 Νέα Ιωνία Αττικής (τηλ. 210-3523300).

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.