Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΑποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2003
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2003

(Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

Λειτουργικά Έσοδα + 16,5% στα € 565 εκ.

Δείκτης Κόστους / Εσόδων στο 59,3%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 13,4%

Καθαρά Κέρδη + 11,5% στα € 129 εκ.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ενοποιημένα αποτελέσματα για το Α’ Εξάμηνο του 2003 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Στα μεγέθη του Α΄ εξαμήνου του 2003 περιλαμβάνονται η Τράπεζα Banc Post Ρουμανίας (ενοποιείται πλήρως από το Νοέμβριο 2002), η Τράπεζα Post Bank Bουλγαρίας (περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης από το Σεπτέμβριο 2002) και η Τράπεζα Postbanka Σερβίας (ενοποιείται πλήρως από τον Απρίλιο 2003).

Το πρώτο εξάμηνο του 2003 τα Συνολικά Έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16,5% και ανήλθαν σε € 565 εκ., ως αποτέλεσμα, κυρίως της ισχυρής αύξησης των χορηγήσεων (21,8%) και της ανάκαμψης των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις κεφαλαιαγορές. H EFG Eurobank Ergasias πέτυχε περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων της κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, μετά τη διατήρηση της κερδοφορίας της στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς τόσο κατά το έτος 2002 όσο και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2003. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας επέτρεψε την αύξηση της κερδοφορίας του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2003 κατά 11,5% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002 και κατά 33% το δεύτερο τρίμηνο του 2003 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2002. Ως εκ τούτου, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε € 129 εκ. έναντι € 116 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2002. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε € 177 εκ., έναντι € 161 εκ. το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους.

Καθαρά Κέρδη

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003

Το Σύνολο Ενεργητικού σημείωσε αύξηση κατά 18% και ανήλθε σε € 25,7 δισ. το Α’ εξάμηνο του 2003, έναντι € 21,8 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, καθώς συνεχίζεται η ισχυρή αύξηση του όγκου εργασιών και ενισχύεται περαιτέρω η παρουσία του Ομίλου στην Ελληνική και διεθνή αγορά. Συγκεκριμένα:

 • Ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων επιταχύνθηκε στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς ο Όμιλος αύξησε τα υπόλοιπα χορηγήσεων κατά € 936 εκ. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση των Χορηγήσεων κατά 21,8% σε ετήσια βάση σε € 14,5 δισ.στα τέλη Ιουνίου 2003. Οι χορηγήσεις προς ιδιώτες, που αποτελούνται από την στεγαστική και την καταναλωτική πίστη, διευρύνθηκαν κατά 30% σε € 5,7 δισ., ενώ οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις, που περιλαμβάνουν τα δάνεια προς μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, αυξήθηκαν κατά 17% σε € 9,3 δισ. Ειδικότερα, η Καταναλωτική Πίστη ενισχύθηκε κατά 32% και ανήλθε σε € 3,1 δισ., ενώ η Στεγαστική Πίστη κατά 27% φτάνοντας τα € 2,5 δισ. Η συνεχής ταχεία αύξηση των χορηγήσεων προς ιδιώτες έχει συντελέσει στην αύξηση του ποσοστού αυτού στο 37,9% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου από 35,6% στα τέλη Ιουνίου 2002. Ταυτόχρονα, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παραμένει πολύ καλή, με τα οργανικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάτω από το 3% του συνόλου των χορηγήσεων. Ο δείκτης κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων, ο οποίος ανέρχεται σε 85%, είναι από τους υψηλότερους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
 • Οι Καταθέσεις, σημείωσαν αύξηση κατά 6% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε € 17,3 δισ. Οι καταθέσεις πλην repos αυξήθηκαν δυναμικά κατά 37%, ανερχόμενες σε € 15,6 δισ. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, των repos, των αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων επενδυτικών προϊόντων, παρουσίασαν αύξηση κατά 7% υπερβαίνοντας τα € 24 δισ. σε τρέχουσες τιμές.

  Τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε € 2 δισ. στα τέλη του Α’ εξαμήνου 2003, παρά την καταβολή του μερίσματος χρήσης 2002 ύψους € 145 εκ. στο δεύτερο τρίμηνο, και είναι από τα ισχυρότερα στον κλάδο. Περιλαμβάνουν δε όλες τις αναγκαίες προσαρμογές αποτιμήσεων των διαφόρων χαρτοφυλακίων, καθώς και υποχρεώσεις προς τρίτoυς σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας, ο οποίοςανέρχεται σε 11,8%και αποτελείται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από κεφάλαια Tier 1, διασφαλίζει την ικανότητα της EFG Eurobank Ergasias να διατηρεί ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και ελκυστική μερισματική πολιτική για τους μετόχους της.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003

  Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 17% και ανήλθαν σε € 407 εκ., από € 349 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2002, κυρίως λόγω της ισχυρής αύξησης των χορηγήσεων και της συνακόλουθης αύξησης των σχετικών επιτοκιακών εσόδων. Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε € 206 εκ., και ήταν 3% υψηλότερα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Συνολικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους αποτελούν το 72% των λειτουργικών εσόδων. Επιπρόσθετα, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε πάνω από 3%, πιστοποιώντας την ισχυρή θέση του Ομίλου στους πιο κερδοφόρους τομείς της αγοράς.

  Τα Καθαρά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες αυξήθηκαν επίσης δυναμικά κατά 16% σε € 137 εκ. σε σχέση με τα € 118 εκ. του Α’ εξαμήνου του 2002. Στο δεύτερο τρίμηνο, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε € 71 εκ., σημειώνοντας αύξηση 25% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2002 και 9% έναντι του Α’ τριμήνου του 2003. Οι αμοιβές και οι προμήθειες από δραστηριότητες δικτύου και λοιπές υπηρεσίες (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων υπηρεσιών internet, διαχείρισης ακινήτων και ασφαλειών) αυξήθηκαν σημαντικά κατά 42% σε € 43 εκ., ενώ οι αμοιβές και προμήθειες από δραστηριότητες χορηγήσεων ενισχύθηκαν κατά 8% σε € 59 εκ. Τα έσοδα από τα αμοιβαία κεφάλαια και τη διαχείριση περιουσίας αυξήθηκαν επίσης κατά 8% και ανήλθαν σε € 17 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2003. Τέλος, τα έσοδα προμηθειών από δραστηριότητες που συνδέονται με τις κεφαλαιαγορές ενισχύθηκαν κατά 2% έναντι του Α’ εξαμήνου του 2002 και κατά 45% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2003 σε € 18 εκ., ως αποτέλεσμα της μερικής ανάκαμψης των κεφαλαιαγορών σε εγχώρια και διεθνή βάση.

  Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αύξηση των Οργανικών Εσόδων του Ομίλου, που περιλαμβάνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, κατά 16% σε € 544 εκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα οργανικά έσοδα του δευτέρου τριμήνου ύψους € 278 εκ. είναι κατά € 40 εκ. υψηλότερα αυτών του αντίστοιχου τριμήνου του 2002. Από αυτά, στο δεύτερο τρίμηνο € 17 εκ. προέρχονται από τις θυγατρικές στα Βαλκάνια.

  Σε ότι αφορά τα λοιπά, μη Οργανικά Έσοδα, το συνολικό αποτέλεσμα των Εσόδων από μερίσματα, των Αποτελεσμάτων του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών, των Αποτελεσμάτων από ¶λλους Τίτλους και των Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων,διαμορφώθηκε σε € 21 εκ., έναντι € 18 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2002, αυξημένα κατά 19%.

  Ως εκ τούτου, τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα ενισχύθηκαν κατά 16,5% σε € 565 εκ. Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα στο δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε € 297 εκ., και ήταν 11% υψηλότερα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2003.

  To Λειτουργικό Κόστος προ αποσβέσεων, που περιλαμβάνει τις δαπάνες προσωπικού και τα γενικά έξοδα, σημείωσε σημαντική επιβράδυνση σε συγκρίσιμη βάση[2], καθώς αυξήθηκε κατά 3,5% και ανήλθαν σε € 263 εκ., έναντι ρυθμού αύξησης 4,5% στα τέλη του 2002. Τα γενικά έξοδα μειώθηκαν κατά 0,8% σε € 93 εκ. Λαμβανομένων υπόψη των αποσβέσεων, οι οποίες σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 41 εκ. οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες το Α’ εξάμηνο του 2003 ανήλθαν σε € 304 εκ., αυξημένες κατά 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2002.

  Ως αποτέλεσμα, της σχετικής συγκράτησης του κόστους και της ισχυρής αύξησης των εσόδων, ο δείκτης κόστους προς έσοδα του Ομίλου στην Ελλάδα βελτιώθηκε από 59,5% στα τέλη του πρώτου τριμήνου σε 57,4% στα τέλη εξαμήνου, ενώ συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών στα Βαλκάνια ο δείκτης αποτελεσματικότητας βελτιώθηκε από 61,1% το πρώτο τρίμηνο σε 59,3% το εξάμηνο του 2003.

  Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις του δευτέρου τριμήνου, που ανήλθαν σε € 33 εκ. και αντιστοιχούν σε 92 μονάδες βάσης επί του μέσου χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, ήταν επίσης κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου (€ 32 εκ.).

  Η αύξηση των εσόδων και ο έλεγχος του κόστους είχε ως συνέπεια την αύξηση των Οργανικών Κερδών, εξαιρουμένων των Βαλκανίων,(οργανικά έσοδα μείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις)κατά 7% το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2003 και κατά 3,4% σε ετήσια βάση.

   

  Οργανικά Κέρδη

  (εξαιρουμένων των Βαλκανίων)

  Η αύξηση των καθαρών κερδών κατά 11,5% οδήγησε σε βελτίωση της (μετά από φόρους) αποδοτικότητας του μέσου Ενεργητικού από 0,79% το πρώτο τρίμηνο σε 0,88% το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Αντίστοιχα, η (μετά από φόρους) αποδοτικότητα των μέσων Ιδίων Κεφαλαίων βελτιώθηκε σε 13,4% στο Α’ εξάμηνο του 2003 από 13,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2003 και 9,4% στη χρήση 2002. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποδοτικότητα των απαιτουμένων εποπτικών κεφαλαίων ανήλθε σε 18,2%.

  Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

  Η EFG Eurobank Ergasias έχει από καιρό επιλέξει την ταυτόχρονη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της σύμφωνα τόσο με τα Διεθνή όσο και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, επικεντρώνοντας ωστόσο την ανάλυση των αποτελεσμάτων στις λογιστικές καταστάσεις κατά ΔΛΠ (IAS). Οι λογιστικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα κατά ΔΛΠ απεικονίζουν πληρέστερα την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη σύγκριση με πιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, τα ΕΛΠ επηρεάζονται κυρίως από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

  Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα μεγέθη του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias για το Α’ εξάμηνο του 2003 έχουν ως εξής:

  Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε € 25,6 δισ., από € 21,6 δισ. το Α’ εξάμηνο του 2002. Οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε € 14,7 δισ. από € 11,7 δισ. Οι Καταθέσεις ανήλθαν σε € 17,4 δισ. από € 16,4 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2002. Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν σε € 1,9 δισ. Τα καθαρά Έσοδα από Τόκους ανήλθαν σε € 412 εκ., από € 350 εκ., ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρείται άνω του 3%. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 22% σε € 140 εκ. Έτσι, τα Βασικά Οργανικά Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες), ανήλθαν σε € 552 εκ. από € 465 εκ στο Α’ εξάμηνο 2002. Τα συνολικά Λειτουργικά Έσοδα του Α’ εξαμήνου αυξήθηκαν κατά 19% σε € 576 εκ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 162 εκ., από € 148 εκ. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Α’ εξαμήνου 2003 αυξήθηκαν κατά 7% σε € 116 εκ.

 • Βασικά μεγέθη Ομίλου EFG Eurobank
  Ergasias (Δ.Λ.Π.)
  Α’Εξάμηνο
  2003
  Α’Εξάμηνο
  2002
  %
  μεταβολή
  Μεγέθη θυγατρικών Βαλκανικών Α΄Εξαμήνου
  2003
  (σε εκατ. €)
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Σύνολο Ενεργητικού325.73421.83617,9%676 4
  Απαιτήσεις κατά πελατών314.51311.91921,8%202
  Υποχρεώσεις προς πελάτες 317.31816.3925,6%438
  Ίδια Κεφάλαια1.9551.8704,6%134 4
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
  Καθαρά Έσοδα Τόκων40734916,6%19
  Καθαρά Έσοδα Προμηθειών13711816,0%12
  Βασικά Οργανικά Έσοδα54446716,4%31
  Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 56548516,5%35
  Οργανικά Κέρδη1431383,4%0
  Καθαρά Κέρδη π. φ. μετά από δικ. μειοψηφίας17716110,3%2
  Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας 12911611,5%1
  3 εξαιρουμένων συναλλαγών προς διακανονισμό
  4 περιλαμβάνει € 16.3 εκ., που αντιστοιχούν σε 43% των ιδίων κεφαλαίων της Post Bank Βουλγαρίας, η οποία λογιστικοποιείται ως συνδεδεμένη επιχείρηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης