Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έγκριση Συγχώνευσης Eurobank EFG - ΔΙΑΣ

Με ευρύτατη πλειοψηφία σε ποσοστό 93,37% των παρισταμένων μετόχων, εγκρίθηκε σήμερα από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας EFG EurobankErgasias Α.Ε. , η συγχώνευση της Eurobank EFG. με την ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Κατά τη σημερινή μετ’ αναβολή Α’ Επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 55,59% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιστοιχεί στις μετοχές με δικαίωμα  ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της ΔΙΑΣ προς τις νέες μετοχές της Eurobank EFG, είναι 5,3 μετοχές ΔΙΑΣ προς μία νέα μετοχή Eurobank EFG.

Η ανωτέρω νέα σχέση ανταλλαγής αποφασίσθηκε μετά από πρόταση της εταιρείας EFG Consolidated Holdings S.A., μέτοχο της Eurobank EFG, κατά ποσοστό 43,6% και αφού ελήφθησαν υπόψη οι συνθήκες της αγοράς και με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων και των δύο εταιρειών.

Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου δύο μηνών.