Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συγχώνευση EUROBANK - ΔΙΑΣ / Πρόταση για νέα σχέση ανταλλαγής

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (“EUROBANK”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι έλαβε σήμερα επιστολή από την, κατά ποσοστό 43,6% μέτοχό της, εταιρεία EFG Consolidated Holdings S.A., η οποία της ανακοίνωσε ότι κατά την μετ’ αναβολή Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8ης Φεβρουαρίου 2011 - η οποία καλείται να αποφασίσει για την έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» (“ΔΙΑΣ”) από την EUROBANK - θα προτείνει τη μεταβολή της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών της ΔΙΑΣ προς τις νέες μετοχές της EUROBANK από 6,2 μετοχές ΔΙΑΣ προς μία νέα μετοχή EUROBANK σε 5,3 μετοχές ΔΙΑΣ προς μία νέα μετοχή EUROBANK.

Η μεταβολή αυτή προτείνεται για τους εξής λόγους:

Κατά το διάστημα που μεσολάβησε, από την αρχική ανακοίνωση της σχέσης ανταλλαγής (στις 22.10.2010) μέχρι σήμερα, οι συνθήκες της αγοράς έχουν μεταβληθεί. Υπάρχουν νέα δεδομένα, που προέκυψαν μετά την έγκριση της σχέσης ανταλλαγής από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών και τα οποία δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν υπόψη στις αντίστοιχες εκθέσεις.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, η τιμή της Eurobank στο χρηματιστήριο παρουσίασε σημαντική διακύμανση ακολουθώντας την πορεία των Ελληνικών τραπεζών. Η σημερινή τιμή κλεισίματος της μετοχής της Eurobank ήταν €4,65, μειωμένη κατά 9% σε σχέση με την τελευταία τιμή πριν την ανακοίνωση της συγχώνευσης (€5,12 στις 21.10.2010).

Παράλληλα, η εσωτερική αξία της ΔΙΑΣ στο διάστημα αυτό έχει αυξηθεί κατά 1%. Σημειώνεται ότι η μεταβολή της χρηματιστηριακής αξίας της ΔΙΑΣ στο διάστημα που μεσολάβησε μετά την αρχική ανακοίνωση της συγχώνευσης δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη διότι έχει βέβαια επηρεαστεί από την ίδια την ανακοίνωση, αφού η τιμή της ΔΙΑΣ ακολουθεί την τιμή της Eurobank, με βάση την ανακοινωμένη σχέση ανταλλαγής.

Η προτεινόμενη σχέση διαμορφώθηκε με βάση τις νέες συνθήκες, με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων και των δύο εταιριών προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγχώνευση.