Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2001

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2001(Σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα-IAS)Σημαντική αύξηση στις χορηγήσεις (+24%), τις καταθέσεις (+27%) το ενεργητικό (+27%) και τα οργανικά έσοδα (+7%). Ανάκαμψη εσόδων από προμήθειες στο 3ο τρίμηνο και αύξηση κατά 6% των καθαρών κερδών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2001
(Σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα-IAS)Σημαντική αύξηση στις χορηγήσεις (+24%), τις καταθέσεις (+27%) το ενεργητικό (+27%) και τα οργανικά έσοδα (+7%). Ανάκαμψη εσόδων από προμήθειες στο 3ο τρίμηνο και αύξηση κατά 6% των καθαρών κερδών.Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ενοποιημένα αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2001 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Υπάρχουν οριακές διαφορές στα μεγέθη του εννεαμήνου του 2001 με βάση τα Δ.Λ.Π έναντι των αντιστοίχων με βάση τα Ε.Λ.Π. Στο εννεάμηνο του 2000, οι διαφορές αυτές ήταν πιο ουσιώδεις και οφείλονταν, μεταξύ άλλων, σε διαφορές στην μεθοδολογία ενοποίησης της πρώην Τράπεζας Κρήτης και αποτίμησης του εμπορικού χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων. Όλα τα μεγέθη και οι ρυθμοί μεταβολής που αναφέρονται παρακάτω είναι με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που απεικονίζουν πληρέστερα την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, σύμφωνα με την επικρατούσα διεθνή πρακτική (Βλ. ενημερωτικό σημείωμα για τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συγκριτικούς πίνακες στο τέλος του παρόντος Δελτίου Τύπου). Τα κέρδη, προ φόρων και μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias, κατά το εννεάμηνο του 2001, αυξήθηκαν οριακά και ανήλθαν σε Δρχ. 86,1 δισ. (€ 253 εκ.), έναντι Δρχ. 85,6 δισ. (€ 251 εκ.) το εννεάμηνο του 2000. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 6,4% και ανήλθαν σε Δρχ. 59,0 δισ. (€ 173 εκ.), έναντι Δρχ. 55,5 δισ. (€ 163 εκ.) την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα προ φόρων και προ δικαιωμάτων μειοψηφίας κέρδη του Ομίλου υποχώρησαν κατά 6,8% και ανήλθαν σε Δρχ. 89,8 δισ. (€ 263 εκ.), από Δρχ. 96,3 δισ. (€ 282 εκ.) το εννεάμηνο του 2000. Η προτεραιότητα που έχει δώσει ο Όμιλος EFG Eurobank Ergasias στην οργανική ανάπτυξη αποτυπώνεται, ένα έτος μετά τη συγχώνευση των Τραπεζών Eurobank και Εργασίας, στους ισχυρούς ρυθμούς αύξησης των εργασιών και στη διατήρηση υψηλού περιθωρίου επιτοκίου, παρά τον έντονο ανταγωνισμό, καθώς και στην ανάκαμψη, από τρίμηνο σε τρίμηνο, των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες, παρά τη δυσμενή χρηματιστηριακή συγκυρία. Σημειώνεται ακόμη ότι, η ΕFG Eurobank Ergasias προωθεί ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες ενίσχυσης των οργανικών εσόδων της με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για σταυροειδείς πωλήσεις, τον έλεγχο του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2001
Αύξηση κατά 27% καταγράφηκε στο σύνολο του Ενεργητικού το οποίο ανήλθε σε Δρχ. 7,0 τρισ. (€ 20,6 δισ.), από Δρχ. 5,5 τρισ. (€ 16,2 δισ.), εξέλιξη που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ισχυρή αύξηση του όγκου εργασιών. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των Χορηγήσεων κατά 24%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο ύψος των Δρχ. 3,4 τρισ. (€ 9,9 δισ.) από Δρχ. 2,7 τρισ. (€ 7,9 δισ.), καθώς και στην αύξηση των Καταθέσεων κατά 27% οι οποίες προσέγγισαν τα Δρχ. 5,3 τρισ. (€ 15,5 δισ.) από Δρχ. 4,1 τρισ. (€ 12,2 δισ.) στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2000.
 • Αύξηση των Χορηγήσεων κατά 24%: Ο ρυθμός αυτός είναι ένας από τους υψηλότερους ρυθμούς στην τραπεζική αγορά. Ειδικότερα, η καταναλωτική πίστη αυξήθηκε κατά 54% και η στεγαστική πίστη κατά 37%, ενώ οι χορηγήσεις προς μικρές επιχειρήσεις ενισχύθηκαν κατά 47% σε ετήσια βάση. Η συνεχής και ταχεία ανάπτυξη των εργασιών χρηματοδότησης ιδιωτών είχε ως αποτέλεσμα οι χορηγήσεις της κατηγορίας αυτής να αποτελούν πλέον το 41% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων του Ομίλου στα τέλη του τρίτου τριμήνου του 2001, έναντι 35% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2000. Οι συνολικές χορηγήσεις αντιστοιχούν στο 48% του συνόλου του ενεργητικού και στο 64% των συνολικών καταθέσεων.
 • Αύξηση των Καταθέσεων κατά 27%: Η επίδοση αυτή είναι, επίσης, μια από τις καλύτερες στον κλάδο. Οι συνολικές καταθέσεις ανήλθαν σε Δρχ. 5,3 τρισ. (€ 15,6 δισ.) από τις οποίες Δρχ. 2,1 τρισ. (€ 6 δισ.) αφορούν repos. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών παρουσίασαν αύξηση κατά 7% σε τρέχουσες τιμές και ανήλθαν σε Δρχ. 7,2 τρισ. (€ 21 δισ.). Η αύξηση αυτή επετεύχθη παρά τη σημαντική πτώση της αξίας των εγχώριων μετοχικών χαρτοφυλακίων πελατών κατά το 2001. Τα καθαρά Έσοδα από Τόκους αυξήθηκαν κατά 25%, ρυθμός ανάλογος με εκείνον που καταγράφεται στις χορηγήσεις και ανήλθαν σε Δρχ. 151 δισ. (€ 444 εκ.), από Δρχ. 121 δισ. (€ 355 εκ.). Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ύψος ενεργητικού) παρέμεινε υψηλότερο του 3%, αντανακλώντας την ισχυρή θέση του Ομίλου στους πιο κερδοφόρους τομείς της αγοράς. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους υπερκέρασε τη μείωση κατά 19% των καθαρών εσόδων από αμοιβές και προμήθειες. Έτσι, τα Βασικά Οργανικά Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες), αυξήθηκαν κατά 8,5% έναντι του εννεαμήνου του 2000 και ανήλθαν σε Δρχ. 210 δισ. (€ 616 εκ.), από Δρχ. 193 δισ. (€ 567 εκ.). Τα βασικά οργανικά έσοδα συνεισέφεραν το 89% των συνολικών λειτουργικών εσόδων, έναντι 85% κατά την ίδια περυσινή περίοδο του 2000.Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου επιβαρύνθηκαν από τη μείωση κατά 19% των καθαρών εσόδων από Αμοιβές και Προμήθειες, που ανήλθαν σε Δρχ. 59 δισ. (€ 171 εκ.), από Δρχ. 72 δισ. (€ 212 εκ.). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη σημαντική υποχώρηση των χρηματιστηριακών εργασιών καθώς η αξία συναλλαγών στο ΧΑΑ ήταν 63% χαμηλότερη στο εννεάμηνο 2001 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2000, ενώ περιορισμένες ήταν και οι εισαγωγές νέων εταιριών. Έτσι, οι σχετικές προμήθειες περιορίστηκαν σε λιγότερο από 15% των συνολικών προμηθειών έναντι αναλογίας περίπου 30% κατά την περυσινή περίοδο. Παρά την εξέλιξη αυτή, ο Όμιλος επέτυχε να ενισχύσει τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες σε όλους τους άλλους τομείς και να επιτύχει έτσι, στο τρίτο τρίμηνο, σημαντική ανάκαμψη κατά 36% των συνολικών εσόδων προμηθειών (από Δρχ. 16,0 δισ. ή € 47,0 εκ. σε Δρχ. 22,0 δισ. ή € 64,0 εκ.) σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο του 2001.Τα αποτελέσματα του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών, το σύνολο του οποίου αποτιμάται σε τρέχουσες τιμές, επηρεάσθηκαν επίσης δυσμενώς από την πορεία του ΧΑΑ, αφού ο Γενικός Δείκτης στα τέλη του τρίτου τριμήνου έκλεισε στις 2.226 μονάδες έναντι 2.736 στα τέλη του α’ εξαμήνου (-18%). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην καταγραφή πραγματικών ή εξ αποτιμήσεως ζημιών στο χαρτοφυλάκιο μετοχών του Ομίλου, οι οποίες όμως αντισταθμίστηκαν από αντίστοιχα κέρδη του χαρτοφυλακίου ομολόγων, παραγώγων και συναλλάγματος και οδήγησαν σε συνολικά αποτελέσματα του Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών ύψους Δρχ. 6,0 δισ. (ή € 17,6 εκ.) έναντι Δρχ. 2,4 δισ. (€ 7εκ.) το εννεάμηνο του 2001. Για τους ίδιους λόγους, τα αποτελέσματα από άλλους τίτλους, που αφορούν πραγματοποιηθέντα Κέρδη και Ζημίες του Χαρτοφυλακίου Χρεογράφων Διαθεσίμων προς Πώληση και του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου υποχώρησαν κατά 58% σε Δρχ. 8,9 δισ. (ή € 26,1 εκ.) από Δρχ. 21,2 δισ. (€ 62 εκ.) στο εννεάμηνο του 2000.Παρά την υποχώρηση των μη-επιτοκιακών εσόδων κατά 19%, τα συνολικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,7% και ανήλθαν σε Δρχ. 237 δισ. (ή € 693 εκ.), από Δρχ. 226 δισ. (ή € 664 εκ.) στο εννεάμηνο του 2000. Εξαιρώντας τα παραπάνω αποτελέσματα από συναλλαγές επί μετοχών και τα έκτακτα κέρδη ακίνητης περιουσίας, τα οργανικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% σε Δρχ. 233 δισ. ( € 684 εκ.) από Δρχ. 217 δισ. ( € 639 εκ).Η προσπάθεια για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου αντανακλάται επίσης στην περαιτέρω επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του λειτουργικού κόστους. Η συγκράτηση της αύξησης των δαπανών προσωπικού και των λοιπών διοικητικών εξόδων σε 8,1% (έναντι 8,6% το εξάμηνο) επέτρεψε τη σημαντική βελτίωση του δείκτη κόστους προς μέσο ενεργητικό σε 2,7% από 3,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2000. Το λειτουργικό κόστος επιβαρύνθηκε σημαντικά από την αύξηση κατά 29% των αποσβέσεων για επενδύσεις σε τεχνολογία και υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζουν ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μακροπρόθεσμα.Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, παρά τη δυναμική αύξηση των δανείων. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που συνδέονται με την ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου, παραμένουν σταθερά κάτω από το 3% του συνολικού χαρτοφυλακίου και συμπεριλαμβανομένων αυτών που προήλθαν από τις εξαγορές των Τραπεζών Αθηνών και Κρήτης, που καλύπτονται πλήρως από προβλέψεις, επιτρέπουν τη συγκράτηση των συνολικών μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 4% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Οι προβλέψεις για επισφάλειες καλύπτουν πάνω από 80% των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένει ισχυρός, στο 14%, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του Ομίλου να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στους μετόχους για να αντλήσει κεφάλαια στο προσεχές μέλλον.Η αποδοτικότητα των μέσων ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (ROE), αφαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας, αυξήθηκε σε 18,6%, ενώ η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού προ φόρων (ROA) παρέμεινε από τις υψηλότερες στον κλάδο (1,9%). Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE), μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθε σε 12,8% και η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (ROA) μετά από φόρους ανήλθε σε 1,3%.
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑΗ EFG Eurobank Ergasias έχει από καιρό επιλέξει την ταυτόχρονη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της σύμφωνα τόσο με τα Διεθνή όσο και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, επικεντρώνοντας ωστόσο την ανάλυση των αποτελεσμάτων στις λογιστικές καταστάσεις κατά Δ.Λ.Π. (IAS). Οι λογιστικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα κατά Δ.Λ.Π. απεικονίζουν πληρέστερα την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη σύγκριση με πιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, τα Ε.Λ.Π. επηρεάζονται κυρίως από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει Οδηγία για την υποχρεωτική δημοσίευση λογιστικών καταστάσεων κατά IAS από τις εισηγμένες εταιρίες όλων των χωρών της Ένωσης το αργότερο μέχρι το 2005.Γενικά υπάρχουν διαφορές μεταξύ Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π. στις ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές, όπως στις μεθόδους αποτίμησης, στο χρόνο αναγνώρισης των προθεσμιακών πράξεων επί αξιογράφων και του διανεμόμενου μερίσματος και στην παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων. Στον τραπεζικό κλάδο, οι κυριότερες διαφορές εντοπίζονται στο χειρισμό των χρηματοδοτικών μισθώσεων (Leasing), των κερδών ομολόγων και στην παρουσίαση και αποτίμηση των χαρτοφυλακίων ομολόγων, μετοχών και παραγώγων.Παρά ταύτα, οι διαφορές στα μεγέθη του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias του εννεαμήνου του 2001 με βάση τα Δ.Λ.Π. έναντι των αντιστοίχων με βάση τα Ε.Λ.Π. είναι οριακές. Στο εννεάμηνο του 2000, οι διαφορές αυτές ήταν πιο ουσιώδεις και οφείλονταν, μεταξύ άλλων, σε διαφορές στην μεθοδολογία ενοποίησης της πρώην Τράπεζας Κρήτης και αποτίμησης του εμπορικού χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων. Οι διαφορές στα μεγέθη της προηγούμενης χρήσεως οδηγούν σε διαφορές στους ρυθμούς μεταβολής κατά την χρήση 2001.Τα μεγέθη του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, για το εννεάμηνο του 2001, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2000 έχουν ως εξής: Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε Δρχ. 6,6 τρισ. (€ 19,5 δισ.), από Δρχ. 5,6 τρισ. (€ 16,5 δισ.). Οι Χορηγήσεις (μη περιλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μισθώσεων) ανήλθαν σε Δρχ. 3,3 τρισ. (€ 9,6 δισ.) από Δρχ. 2,6 τρισ. (€ 7,7 δισ.). Οι Καταθέσεις ξεπέρασαν τα Δρχ. 5,3 τρισ. (€ 15,6 δισ.) από Δρχ. 4,2 τρισ. (€ 12,2 δισ.) στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2000. Τα καθαρά Έσοδα από Τόκους (μη περιλαμβανομένων τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων και κερδών ομολόγων) ανήλθαν σε Δρχ. 144 δισ. (€ 424 εκ.), από Δρχ. 110 δισ. (€ 324 εκ.), ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρείται άνω του 3%. Τα Βασικά Οργανικά Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες), ανήλθαν σε Δρχ. 245 δισ. (€ 600 εκ.) από Δρχ. 227 δισ. (€ 555 εκ.). Τα συνολικά Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε Δρχ. 255 δισ. ( € 749 εκ.) από Δρχ. 260 δισ. ( € 764 εκ.). Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Δρχ. 57 δισ. (€ 167 εκ.), από Δρχ. 66 δισ. (€ 195 εκ.) την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
  Βασικά μεγέθη EFG EUROBANK ERGASIAS σε IAP
  (δισ. δρχ)
  9-μηνο 20019-μηνο 2000Δ%
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Σύνολο Ενεργητικού7.0215.52527,1%
  Χορηγήσεις3.3662.71723,9%
  Καταθέσεις5.2724.15027,0%
  Ίδια Κεφάλαια592612-3,3%
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
  Καθαρά Έσοδα Τόκων151,2120,925,1%
  Καθαρά Έσοδα Προμηθειών58,672,3-19,0%
  Οργανικά Λειτουργικά Έσοδα233,2217,87,0%
  Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων237,1226,44,7%
  Κέρδη προ φόρων αναλογούντα στους μετόχους86,185,60.5%
  Καθαρά Κέρδη προς Διανομή59,055,46,4%

  Βασικά μεγέθη EFG EUROBANK ERGASIAS σε
  GAP (δισ. δρχ)
  9-μηνο 20019-μηνο 2000Δ%
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Σύνολο Ενεργητικού6.6485.62318,2%
  Χορηγήσεις3.2802.63424,5%
  Καταθέσεις5.3104.16627,5%
  Ίδια Κεφάλαια632,1671,2-5,8%
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
  Καθαρά Έσοδα Τόκων144,5110,430,9%
  Καθαρά Έσοδα Προμηθειών59,978,8-23,9%
  Βασικά Οργανικά Έσοδα 204,4189,28,0%
  Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων255,4260,2-1,8%
  Κέρδη προ φόρων αναλογούντα στους μετόχους82,195,9-14,4%
  Καθαρά Κέρδη προς Διανομή 57,066,4-14,2%
 •