Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση - Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με την ΔΙΑ Α.Ε.Ε.Χ.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (περαιτέρω «EUROBANK») και της «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» (περαιτέρω «ΔΙΑΣ»), ανακοινώνουν ότι στην από 26/11/2010 συνεδρίασή τους ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ΔΙΑΣ από την EUROBANK. Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιρειών με βάση ισολογισμούς μετασχηματισμού της 2.11.2010. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 6,2 παλαιές μετοχές της ΔΙΑΣ προς 1 νέα μετοχή της EUROBANK και 1 παλαιά μετοχή της EUROBANK προς 1 νέα μετοχή της EUROBANK. Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της εγκρίσεως του σχεδίου συμβάσεως συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών.