Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνεχίζονται οι διακρίσεις για τα Α/Κ της Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Με υψηλές διακρίσεις από τη Morningstar® σε πανευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίζεται η βαθμολόγηση των αμοιβαίων κεφαλαίων υπό την διαχείριση της Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Συγκεκριμένα, οι διακρίσεις που έλαβαν με τέλος Μαϊου είναι:
Eurobank EFG Ι (LF) Equity Emerging Europe (5 αστέρια)

Interamerican Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού (5 αστέρια)

Eurobank EFG (LF) Money Market Income Plus $ (4 αστέρια)

Eurobank EFG Ι (LF) Absolute Return (4 αστέρια)

Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό (4 αστέρια)

Eurobank All Weather Ομολογιακό Εξωτερικού (4 αστέρια)

Έτσι τα αμοιβαία κεφάλαια Eurobank EFG Ι (LF) Equity Emerging Europe και Interamerican Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού έλαβαν την ανώτατη διάκριση «5 αστέρια», διάκριση η οποία τα κατατάσσει στο 10% των καλύτερων αμοιβαίων κεφαλαίων στη κατηγορία τους. Ακολουθούν τα Α/Κ Eurobank EFG (LF) Money Market Income Plus $, Eurobank EFG Ι (LF) Absolute Return, Eurobank Balanced Blend Fund of Funds Μικτό και Eurobank All Weather Ομολογιακό Εξωτερικού που έλαβαν την αμέσως καλύτερη διάκριση «4 αστέρια», διάκριση η οποία τα κατατάσσει στο επόμενο 22,5% των καλύτερων αμοιβαίων κεφαλαίων  στη κατηγορία τους.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. και πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κ. 'Aρης Ξενόφος, «Οι νέες διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όταν μάλιστα επιτυγχάνονται στη διάρκεια μιας δύσκολης περιόδου όπου η καχυποψία επικρατεί για κάθε τι Ελληνικό, επιβεβαιώνουν αφενός τη συνέπεια και την προσπάθεια της εταιρείας για ποιότητα στο διαχειριστικό αποτέλεσμα και αφετέρου αναδεικνύουν την ικανότητα των ελληνικών εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων να ανταγωνίζονται ισάξια τους επενδυτικούς οίκους του Εξωτερικού.»

© 2010 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 31-May-2010.

Για τις πληροφορίες,  που αφορούν στην Morningstar και  παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω:
(1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδηµοσίευσή τους και (3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ