Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκδοση Καλυμμένων Ομολογιών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (“Eurobank “) στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της και την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς της για την ανάπτυξη των εργασιών της, προέβη στην έκδοση δυο καλυμμένων ομολογιών συνολικού ύψους €1,2 δισ.
Ειδικότερα, στις 08.06.2010 εξέδωσε την τρίτη σειρά καλυμμένων ομολογιών ύψους €700 εκατ. με πιστοληπτική αξιολόγηση Α3 του διεθνούς οίκου Moody’s. Η έκδοση έχει διάρκεια  ενός έτους –με δυνατότητα παράτασης ενός έτους- και επιτόκιο, το επιτόκιο Euribor 1μηνός πλέον περιθωρίου 135 μ.β.
Το συγκεκριμένο ομόλογο έχει ως κάλυμμα κυρίως απαιτήσεις της Τράπεζας από στεγαστικά δάνεια ιδιωτών σε ευρώ και σε ελβετικά φράγκα.

Το καλυμμένο ομόλογο των €700 εκατ. εντάσσεται σε πρόγραμμα, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank EFG στις 24 Μαρτίου 2010 και σύμφωνα με το οποίο η Eurobank θα μπορεί, κατά την κρίση της, να εκδώσει καλυμμένα ομόλογα μέχρι του ποσού των €3 δις, αξιοποιώντας στοιχεία ενεργητικού της.  Σημειώνεται ότι στις 26.04.2010 εκδόθηκε η πρώτη σειρά ύψους €650 εκατ. και στις 10.05.2010 εκδόθηκε η δεύτερη σειρά ύψους €650 εκατ.,  επομένως οι συνολικές εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών, στα πλαίσια  αυτού του προγράμματος, ανέρχονται σε €2,0 δις.
Επίσης, στις 9.06.2010 εξέδωσε την τρίτη σειρά καλυμμένων ομολογιών ύψους €500 εκατ. με πιστοληπτική αξιολόγηση Α3 του διεθνούς οίκου Moody’s. Η έκδοση έχει διάρκεια  ενός έτους –με δυνατότητα παράτασης ενός έτους- και επιτόκιο, το επιτόκιο αναφοράς ΕΚΤ πλέον περιθωρίου 135 μ.β.
Το συγκεκριμένο ομόλογο έχει ως κάλυμμα κυρίως απαιτήσεις της Τράπεζας από στεγαστικά δάνεια ιδιωτών.
Το καλυμμένο ομόλογο των €500 εκατ. εντάσσεται σε πρόγραμμα, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank στις 3 Μαρτίου 2010 και σύμφωνα με το οποίο η Eurobank θα μπορεί, κατά την κρίση της, να εκδώσει καλυμμένα ομόλογα μέχρι του ποσού των €5 δις. αξιοποιώντας στοιχεία ενεργητικού της.  Σημειώνεται ότι στις 8.03.2010 εκδόθηκε η πρώτη σειρά ύψους €500 εκατ. και στις 26.05.2010 εκδόθηκε η δεύτερη σειρά ύψους €750 εκατ., επομένως οι συνολικές εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών, στα πλαίσια  αυτού του προγράμματος, ανέρχονται σε €1,75 δισ.